Arkisto

Kategoriat
huhtikuu 10, 2017

Avoinna saamenkielisen lastentarhanopettajan toimi 1.8.2017 alkaen

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi 24.4.2017 klo 15 mennessä

SAAMENKIELISEN LASTENTARHANOPETTAJAN TOIMEN 1.8.2017 alkaen toistaiseksi voimassa olevana Päiväkoti Riekossa

Lastentarhanopettajat ovat varhaiskasvatuksen asiantuntijoita. Lastentarhanopettajien pedagoginen koulutus keskittyy lapsuuteen, lapsen kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä varhaiskasvatuksen tavoitteisiin, sisältöihin ja menetelmiin. Päiväkotiryhmässä lastentarhanopettajalla on pedagoginen vastuu lapsiryhmästä sekä varhaiskasvatuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Lastentarhanopettaja toimii moniammatillisessa työyhteisössä ja vastaa oman lapsiryhmän kanssa työskentelevän työtiimin pedagogisesta johtamisesta ja kehittämisestä.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus tai sosiaali- ja terveysalan ammattitutkinto (sosionomi, AMK), johon tulee sisältyä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja 60 op.
Käytännön työkokemus katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n liitteen 5 mukaisen Varhaiskasvatuksen opetus- ja kasvatustehtävät 05PKO02B mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteri-ote. Toimen täytössä sovelletaan 4 kuukauden koeaikaa.

Sivistyslautakunnalle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa  osoitteeseen Enontekiön sivistyslautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Lisätietoja antaa erityislastentarhanopettaja-kuntoutusohjaaja Eila Halmiainen, eila.halmiainen@enontekio.fi, p. 040-1791557

ENONTEKIÖN SIVISTYSLAUTAKUNTA

Čuvgehuslávdegodddi almmuha ohcanláhkai 24.4.2017 dmu 15 rádjai

SÁMEGIELAT MÁNÁIDGÁRDEOAHPAHEADDJI DOAIMMA
áramustá 1.8.2017 rájes doaisttážii fámus, Beaiveruoktu Rievssaha

Mánáidgárdeoahpaheaddjit leat árrábájásgeassima áššedovdit. Mánáidgárdeoahpaheaddjiid pedagogalaš skuvlejupmi vuodju mánnávuhtii, máná rávásmuvvamii, ovdáneapmai ja oahppamii sihke árrabajásgeassima ulbmiliidda, sisdoaluide ja metodaidda. Beaiveruoktojoavkkus  mánáidgárdeoahpaheaddjiin lea pedagogalaš ovddasvástádus mánnajoavkkus ja árrabajásgeassima plánemis, ollašuhttimis ja árvvoštallamis. Mánáidgárdeoahpaheaddji doaibmá máŋggaámmátlaš bargoservošis ja vástida iežas mánnájoavkkuin bargi bargojoavkkuin pedagogalaš jođiheamis ja ovddideamis.

Gelbbolašvuođagáibádussan mánáidgárdeoahpaheaddji doibmii lea unnimustá pedagogihka kándidáhta dutkkus, masa gullá mánáidgárdeoahpaheaddji skuvlejupmi dahje sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi ámmátdutkkus(sosionoma, AMK), masa galget gullat árrabajásgeassima ja sosiálapedagogihka oahput 60 oč.
Geavatlaš bargovásáhus gehččojuvvo ovdun.

Bálká mearrášuvvá GVBES:a čuvvosa 5 mieldásaš Árrabajásgeassima oahpahus – ja bajásgeassinbarggut 05PKO02B mielde. Válljejun galgá ovdal doaimma vuostáváldima ovdanbuktit lága 504/2002 mieldásaš rihkusregisttarváldosa. Doaimma deavdimis heivehuvvo 4 mánotbaji geahččalanáigi.

Čuvgehuslávdegoddái čujuhuvvon ohcamušat oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit  Enontekiön sivistyslautakunta,  Ovnnesgeaidnu 165, 99400 Eanodat/Enontekiö. Lassidieđuid Eila Halmiainen, eila.halmiainen@enontekio.fi, 040-1791557.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat