Arkisto

Kategoriat
maaliskuu 28, 2017

HANKETYÖNTEKIJÄ AJ. 1.5.2017 – 31.8.2019 PROŠEAKTABARGI ÁIGÁI 1.5.2017 – 31.8.2019

Enontekiön perusturvalautakunta julistaa haettavaksi hanketyöntekijän määräaikaisen toimen
aj. 1.5.2017 – 31.8.2019.

HANKETYÖNTEKIJÄ

Hanke: YHDESSÄ TOIMIEN- OSALLISUUTTA, YHTEISÖLLISYYTTÄ JA HYVINVOINTIA SAAMELAISALUEELLE

Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva , sosiaalialalle suuntaava korkeakoulututkinto. Saamelaiskulttuurin tuntemus ja saamenkielentaito katsotaan eduksi.

Palkkaus KVTES hinnoittelukohdan 04SOS050 ”Sosiaalihuollon vaativat ammattitehtävät ” mukaan . Työaika : Yleistyöaika 38 h 45 min/viikko. Toimipiste: Enontekiön kunnanvirasto.

Hanketyöntekijän tehtävänä on , hankesuunnitelman mukaisesti, edistää työikäisten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, saamelaisalueen seurakuntien  Utsjoen kunnan sekä Enontekiön alueella toimivien järjestöjen kanssa. Työmuotoina hankkeessa ovat mm. etsivä työ, ryhmätoiminnat ja verkostotyö. Hankkeessa luodaan vaikuttavia työmuotoja, kehitetään yhteistyötä sekä selkiinnytetään palvelupolkuja.  Diakonia-ammattikorkeakoulu hallinnoi hanketta.

Hakemuksiin voi liittää ne tutkinto- ja työtodistukset joihin hakija haluaa vedota. Hakemukset tulee toimittaa 21.4.2017 mennessä osoiteella Enontekiön perusturvalautakunta, Ounastie 165 , 99400 ENONTEKIÖ.

Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun tulee koeajan kuluessa toimittaa Enontekiön kunnan työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Lisätietoja:  saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä Anne-Maria Näkkäläjärvi  puh. 040-532 6594  ja perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi puh. 040- 180 3617 .

24.3.2017 Enontekiön perusturvalautakunta

 

Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi almmuha ohcanláhkai prošeaktabargi mearreáigásaš doaimma áigái  1.5.2017 – 31.8.2019.

PROŠEAKTABARGI

Prošeakta: OVTTAS DOAIBMAMIN- OSOLAŠVUOHTA, SEARVÁLASVUOHTA JA BURESBIRGEJUPMI SÁMEGUVLUI

Gelbbolašvuohtagáibádussan lea heivvolaš, sosiálasuorgái vuogasman allaskuvladutkkus. Sámekultuvrra dovdamuš ja sámegiela dáidu gehččojit ovdun.

Bálká GVBES haddečuoggá 04SOS050 ”Sosiálafuolahusa hástaleaddji ámmátbarggut ” mielde. Bargoáigi: Dábálašbargoáigi 38 h 45 min/vahkku. Doaibmabáiki: Eanodaga gielddadállu.

Prošeaktabargi bargun lea, prošeaktaplána mielde, ovddidit bargoahkásaš olbmuid ja maiddái nuoraid buresbirgejumi ja osolašvuođa ovttasbarggus Diakonia-ámmátallaskuvllain ja servviiguin, mat doibmet sámeguovllu searvegottiid Ohcejoga ja Eanodaga viidodagain. Bargovuohkin prošeavttas leat ee. ohcci bargu, joavkodoaimmat ja fierpmádatbargu. Prošeavttas ráhkaduvvojit doaibmevaš bargovuogit, ovddiduvvo oktasašbargu ja maiddái čielggasmahttojit bálvalanbálgát.  Diakonia-ámmátallaskuvla hálddaša prošeavtta.

Ohcamušaide sáhttá laktit daid dutkkus-ja bargoduođaštusaid maidda ohcci háliida doarjalit. Ohcamušaid galgá doaimmahit 21.4.2017 rádjai čujuhusain Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi, Ounastie 165 , 99400 EANODAT.

Doaimma deavdimis čuvvojuvvo njealje mánotbaji geahččalanáigi. Válljejuvvon bargi galgá geahččalanáigge siste doaimmahit Eanodaga gieldda bargodearvvasvuođafuolahusa duođaštusa dearvvasvuođastis.

Lassidieđut:  sámegielat ovddideaddji-sosiálabargi Anne-Maria Näkkäläjärvi  tel. 040-532 6594  ja vuođđodorvohoavda Annikki Kallioniemi tel. 040- 180 3617.

24.3.2017 Eanodaga vuođđodorvolávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat