Arkisto

Kategoriat
heinäkuu 21, 2017

KAKSI LÄHIHOITAJAN TOINTA, GUOKTE LAGAŠDIVŠŠÁRA DOAIMMA

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA julistaa haettavaksi
18.8.2017  klo 15   mennessä.

KAKSI LÄHIHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAA TOINTA;
toisen toimen ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti ja toisen kotipalvelu (Hetan tiimi). Kotipalvelun toimi, 50 % työaika, työaikaa täydennetään tarpeen mukaan.

Luppokotiin ensijaisesti sijoitettava lähihoitaja työskentelee Hetassa kunnan vanhainkodissa Luppokodilla. Luppokodissa on 19 asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika.  Työ on kolmivuorotyötä.  Työtehtävät: hoiva-ja hoitotyötä Luppokodilla.  Luppokodilla toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asiakkaat  pitkäaikaisessa tai lyhytaikaisesa laitoshoidossa. Toimeen valittavan on tarvittaessa työskenneltävä myös muissa sosiaalitoimen työtehtävissä.

Lähihoitaja kotipalvelussa (50 % työaika, työaikaa täydennetään tarpeen mukaan) työskentelee Hetan tiimissä .   Työaika jaksotyöaika, työvuorot pääsääntöisesti klo 7.00- 21.00 välillä. Kodinhoitajan tehtävänä on avustaa enontekiöläisiä ikäihmisiä ja lapsiperheitä arjesta selviytymisessä, kuten henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ravitsemuksessa, pukeutumisessa, arkipäivän organisoinnissa ja kodin siistimisessä. Kotipalvelussa toteutetaan kuntouttavaa työotetta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toimeen valitun tulee tarvittaessa työskennellä myös muissa sosiaalitoimen tehtävissä.

Kumpikin työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen  työhön , hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Kotipalvelulla on käytössä kunnan auto. Ajokortti  edellytetään kotipalveluun sijoitettavalta työntekijältä . Oman auton käyttömahdollisuus on suotava.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytettään että valittava on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin. Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat:  kotipalvelun lähihoitajan  osalta sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm, puh 040-559 8367  ja Luppokodin osalta vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh. 040-766 9834.

Hakemukset molempiin toimiin  tulee toimittaa Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 18.8.2017 klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.  Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.

Toimet täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

 

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI  almmuha ohcanláhkái
18.8.2017  d. 15 radjái

GUOKTE LAGAŠDIVŠŠÁRA doaisttažii fámus leahkki doaimma, nuppi ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokotis ja nubbi lea ruovttubalvalusas (Heahta bargojoavkkus). Ruovttubálvalusa doaimma bargoáigi lea 50 %, bargoáiggi dievasmahttit dárbbuid mielde.

Luppokoti lagašdivššár bargá Heahttas gieldda boarrásiidruovttus Luppokotis. Luppokotis leat 19 ássi. Bargoáigge hápmi lea áigodatbargoáigi ja bargu lea golbmavuorrobargu. Barggu sisdoallu: fuolaheapmi ja dikšunbargu Luppokotis. Luppokotis geavahit veajuiduhtti bargovugiid. Ássit lea guhkesáigásaš dahje oanehisáigásaš lágadusdivššus. Doibmii válljejuvvon bargi geatnegahtto dárbbuid mielde bargat maiddái eará sosiáladoaimma bargguin.

Lagašdivššár ruovttubálvalusas (bargoáigi 50 %, bargoáiggi dievasmahttit dárbbuid mielde) bargá Heahta bargojoavkkus. Bargoáigi lea áigodatbargu, bargovuorut dábalaččat d. 7.00-21.00 gaskas. Ruovttudivššára bargun lea veahkehit Eanodaga boarrásiid ja mánnábearrašiid árgabeaivve birgemis dego persovnnalaš hygienija dikšumis, biebmu ráhkadeamis, gárvodeamis, árgabeaivve organiseremis ja ruovttu čorgemis. Ruovttubalvalusas geavahit veajuiduhtti bargovugiid ássiid doaibmanávccaid doallamis. Doibmii válljejuvvon bargi geatnegahtto dárbbuid mielde bargat maiddái eará sosiáladoaimma bargguin.

Goabbášat bargguin eaktuduvvo iešráđalašvuođa, buriid gulahallandaidduid, njuovžžilvuođa ja ovdanahtti bargovuogi.

Ruovttubálvalusas sahttá geavahit gieldda biilla. Ruovttubalvalusa barggus gáibiduvvo vuodjingoarta. Vejolašvuohta geavahit iežas biilla lea sávahahtti.

Gelbbolašvuođagáibádussan  lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005,  8 §) ja eaktuduvvo ahte bargi lea merkejuvvon  dearvvašvuođa ámmátbargin Valvira registerii. Buorre sámegiela njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bálká  GVBES:a mielde.

Lassidieđuid addába ruovttubalvalusa lagašdivššára barggu birra sosiálabagadeaddji Miia Ahlholm tel. 040-559 8367  ja Luppokoti lagašdivššára barggu birra vástideaddji divššár Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040-766 9843.

Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga gieldda sosiáladoaimmahahkii 18.8.2017 dmu 15.00 rádjai čujuhussii Ounastie 165, 99400 EANODAT. Ohcci galgá laktit ohcamušáide daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda ohcci háliida doarjalit.

Doaimmat devdojuvvot njeallje mánu geahččalanáiggiin.

Eanodaga buresveaddjinlávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat