Arkisto

Kategoriat
maaliskuu 20, 2017

KUULUTUS KUNTAVAALEISTA / GULAHUS GIELDDAVÁLGGAIN

ENONTEKIÖN KUNTA

KUULUTUS KUNTAVAALEISTA

Kuntavaalit toimitetaan  sunnuntaina 9.4.2017 kello 9.00 – 20.00.

 

Äänestysalueiden äänestyspaikat ovat:

Äänestysalue 001 (Hetta-Leppäjärvi-Palojoensuu)
Hetan koulukeskus, Puistomäentie 3

Äänestysalue 002 (Kaaresuvanto)
Kaaresuvannon koulu, Syväjärventie 32

Äänestysalue 003 (Kilpisjärvi)
Kilpisjärven koulu, Ahmapolku 27

Äänestysalue 004 (Nunnanen-Peltovuoma ja Vuontisjärvi)
Peltovuoman koulu, Ounastie 3111

 

Ennakkoäänestys on ajalla 29.3.-4.4.2017.

Enontekiön kunnassa ennakkoäänestyspaikat ja ennakkoäänestysajat seuraavat:

– Ke 29.3.2017 klo 10-17  Hetta (kunnanvirasto)
– To 30.3.2017 klo  10-17  Hetta (kunnanvirasto)
– Pe 31.3.2017 klo  10-17  Hetta (kunnanvirasto)
– Ma 3.4.2017  klo 10-17  Hetta (kunnanvirasto)
– Ti  4.4.2017  klo 10-17  Hetta (kunnanvirasto)

 

Kiertävän äänestysauton pysäkit ja aikataulu on seuraava:

Keskiviikko 29.3.2017

Äänestysauton pysäkki                                                                                           klo

– Kilpisjärvi/ Kilpishallin piha, Käsivarrentie 14205                                                10.00-11.30
– Kaaresuvanto/ Kaaresuvannon koulun piha, Syväjärventie 32                               13.30-15.00
– Sonkamuotka/ Arctic Knife paikoitusalue, Muoniontie 1721                                 16.30-17.00
– Muotkajärvi/ Niementien risteys, Niementie 1                                                        17.30-18.00

Torstai 30.3.2017

Äänestysauton pysäkki                                                                                           klo

– Kultima/ Kultiman kääntöpaikka                                                                            10.00-10.30
– Kuttanen/ Liikennöinti Onni Palo Oy:n liittymä, Käsivarrentie 1765                    11.15-12.15
– Palojoensuu/ Palojoensuun kylätalon piha, Muoniontie 46                                     12.45-14.00
– Näkkälä/ Kaijunantien risteys, Kaijunantie 1                                                          15.15-16.00
– Palojärvi/ Leena Palojärven tien risteys, Ruijantie 2715                                         17.00-17.30
– Leppäjärvi/ entinen koulu, Ruijantie 1935                                                              17.45-18.45

Perjantai 31.3.2017

Äänestysauton pysäkki                                                                                           klo

– Nunnanen/ entisen koulun risteys, Nunnasentie 1284                                            10.00-11.00
– Peltovuoma/ koulu, Ounastie 3111                                                                         11.30-12.30
– Ylikyrö/ Vuontispirtin tien risteys, Vuontispirtintie 1                                            14.00-14.30
– Kyrö/ Vuontispirtin läheinen parkkipaikka                                                            14.45-15.15
– Vuontisjärvi/ entisen koulun risteys, Sammakkojänkäntie 1                                   16.00-17.00

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Kotiäänestysaika on 29.3.-4.4.2017.

Kotiäänestykseen oikeutetun on kirjallisesti tai puhelimitse ilmoitettava halukkuudestaan äänestää ennakolta kotonaan viimeistään tiistaina 28.3.2017 kello 16.00 mennessä kunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoituksen voi äänestäjän puolesta tehdä tämän valitsema henkilö. Kirjallinen ilmoitus, joka on allekirjoitettava, voidaan tehdä käyttäen tarkoitusta varten laadittua lomaketta, joka on saatavana kunnanvirastolta.

Jos vaalitoimitsija, vaalitoimikunta tai vaalilautakunta ei tunne äänestäjää, on äänestäjä velvollinen esittämään selvityksen henkilöllisyydestään. Jos henkilöllä ei ole mitään henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, kuten passia, ajokorttia tai kuvallista KELA-korttia, voi hän pyytää poliisilta maksuttoman väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

Äänioikeusrekisterin tiedot ovat nähtävillä ja maksutta saatavissa maistraateissa virka-aikana maanantaista 27.2.2017 lukien. Sitä koskevan kirjallisen oikaisuvaatimuksen voi tehdä maistraattiin viimeistään 24.3.2017 ennen klo 16.

Oikeusministeriöllä on maksuton palvelunumero 0800 9 4770 äänestäjiä varten, josta voi tiedustella ennakkoäänestyspaikkojen osoitteita ja aukioloaikoja sekä äänestysohjeita.

Lisätietoja antaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Marjo Baas, puh. 040-185 3345 ja sähköposti baas.marjo@gmail.com

Enontekiöllä  6.2.2017

ENONTEKIÖN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

osoite: Kunnanvirasto, Ounastie 165, 99400 Enontekiö

Puh. 040-4876980 (neuvonta)

EANODAGA GIELDA

GULAHUS GIELDDAVÁLGGAIN

 

Gielddaválggat doaimmahuvvojit sotnabeaivve 9.4.2017 dmu 9.00 – 20.00.

 

Jienastanguovlluid jienastanbáikkit leat:

 

Jienastanguovlu 001 (Heahttá-Leaibejávri-Bálojohnjálbmi)
Heahtá skuvlaguovddáš, Puistomäentie 3

Jienastanguovlu 002 (Gárasavvon)
Gárasavvona skuvla, Syväjärventie 32

Jienastanguovlu 003 (Gilbbesjávri)
Gilbbesjávrri skuvla, Ahmapolku 27

Jienastanguovlu 004 (Njunnás-Bealdovuopmi ja Vuottesjávri)
Bealdovuomi skuvla, Ounastie 3111

 

Ovdajienasteapmi lea áigodagas 29.3.-4.4.2017.

Eanodaga gielddas ovdajienastanbáikkit ja ovdajienastanáiggit leat čuovvovaččat:

– Ga 29.3.2017 dmu 10-17  Heahttá (gielddaviessu)
– Du 30.3.2017 dmu  10-17  Heahttá (gielddaviessu)
– Be 31.3.2017 dmu  10-17  Heahttá (gielddaviessu)
– Má 3.4.2017  dmu 10-17  Heahttá (gielddaviessu)
– Di  4.4.2017  dmu 10-17  Heahttá (gielddaviessu)

 

Johtti jienastanbiilla bisánanbáikkit ja áigedávvalat leat čuovvovaččat:

 

Gaskavahkku 29.3.2017

Jienastanbiilla bisánanbáiki                                                                                    dmu

– Gilbbesjávri/ Kilpishalli šillju, Käsivarrentie 14205                                                10.00-11.30
– Gárasavvon/ Gárasavvona skuvlla šillju, Syväjärventie 32                                     13.30-15.00
– Sonkamuotka/ Arctic Knife parkerensadji, Muoniontie 1721                                16.30-17.00
– Muotkejávri/ Niementie geaidnoruossa, Niementie 1                                             17.30-18.00

 

Duorastat 30.3.2017

Jienastanbiilla bisánanbáiki                                                                                    dmu

– Gulddan/ Gulddama jorgalanbáiki                                                                          10.00-10.30
– Guhttás/ Liikennöinti Onni Palo Oy:a geaidnolakta, Käsivarrentie 1765               11.15-12.15
– Bálojohnjálbmi/ Bálojohnjálmmi giliviesu šillju, Muoniontie 46                             12.45-14.00
– Neakkel/ Kaijunantie geaidnoruossa, Kaijunantie 1                                               15.15-16.00
– Bálojávri/ Leena Palojärvi luotta geaidnoruossa, Ruijantie 2715                            17.00-17.30
– Leaibejávri/ ovddeš skuvla, Ruijantie 1935                                                            17.45-18.45

 

Bearjadat 31.3.2017

Jienastanbiilla bisánanbáiki                                                                                    dmu

– Njunnás/ ovddeš skuvlla geaidnoruossa, Nunnasentie 1284                                  10.00-11.00
– Bealdovuopmi/ skuvla, Ounastie 3111                                                                   11.30-12.30
– Ylikyrö/ Vuontispirtti luotta geaidnoruossa, Vuontispirtintie 1                             14.00-14.30
–  Kyrö/ Vuontispirtti lagaš parkerensadji                                                                 14.45-15.15
– Vuottesjávri/ ovddeš skuvlla geaidnoruossa, Sammakkojänkäntie 1                      16.00-17.00

 

Jietnavuoigadahtton olmmoš, gean nákca lihkadit dahje doaibmat lea dan meare rájálaš, ahte son ii beasa jienastan- iige ovdajienastanbáikái almmá govttohis váttisvuođaid haga, oažžu jienastit ovddalgihtii ruovttustis Suomas dan gielddas, mii lea merkejuvvon jienastanvuoigatvuohtaregistarai su ruoktogieldan. Ruoktojienasteapmái vuoigadahtton olbmo ruoktojienasteami oktavuođas oažžu jienastit maiddái ruoktojienasteapmái vuoigadahtton olbmuin seammá dállodoalus ássi oapmahašdikšundoarjagis addon lágas (937/2005) dárkkuhuvvon oapmahašdivššár, juos guoskevaš gielda lea merkejuvvon jienastanvuoigatvuohtaregistaras su ruoktogieldan.

Ruoktojienastanáigi lea 29.3.-4.4.2017.

Ruoktojienasteapmái vuoigadahtton olmmoš galgá čálalaččat dahje telefovnnain almmuhit dárbbus jienastit ovddalgihtii ruovttustis maŋimustá disttaga 28.3.2017 dmu 16.00 rádjai gieldda guovddášválgalávdegoddái. Almmuhusa sáhttá jienasteaddji beales dahkat su válljen olmmoš. Čálalaš almmuhusa, man galgá vuolláičállit, sáhttá bargat geavahemiin dárkkuhusa várás dahkkon skovi, mii lea oažžumis gielddaviesus.

 

Juos válgadoaibmaolmmoš, válgadoaibmagoddi dahje válgalávdegoddi ii dovdda jienasteaddji, lea jienasteaddji geatnegas ovdanbuktit čilgehusa identitehtas. Juos olbmos ii leat makkárge identitehta duođašteaddji áššebábir, nugo pássa, vuodjengoarta dahje govalaš ÁEL-goarta, sáhttá son bivdit polesis nuvttá gaskaboddosaš persovdnagoartta jienasteami várás.

 

Jienastanvuoigatvuohtaregistara dieđut leat oaidninláhkai ja nuvttá oažžumis magistráhtain virgeáigge mánnodaga 27.2.2017 rájes. Dan guoski čálalaš vuigengáibádusa sáhttá bargat magistráhtai maŋimustá 24.3.2017 ovdal dmu 16.

 

Vuoigatvuohtaministeriijas lea nuvttá bálvalannummir 0800 9 4770 jienasteaddjiid várás, gos sáhttá dihtoštallat ovdajienastanbáikkiid čujuhusaid ja rabasáiggiid ja maiddái jienastanrávvagiid.

 

Lassidieđuid addá guovddášválgalávdegotti čálli Marjo Baas, tel. 040-185 3345 ja šleađgaboasta baas.marjo@gmail.com

 

Eanodagas 6.2.2017

EANODAGA GIELDDA GUOVDDÁŠVÁLGALÁVDEGODDI

Čujuhus: Gielddaviessu, Ounastie 165, 99400 Eanodat

Tel: 040-4876980 (rávven)


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat