Arkisto

Kategoriat
kesäkuu 14, 2018

ENONTEKIÖN ELINVOIMALAUTAKUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI KIERTÄVÄN LASTENTARHANOPETTAJAN-VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN TOIMEN

ENONTEKIÖN ELINVOIMALAUTAKUNTA JULISTAA HAETTAVAKSI KIERTÄVÄN LASTENTARHANOPETTAJAN-VARHAISKASVATUKSEN ERITYISOPETTAJAN TOIMEN

1.9.2018 alkaen toistaiseksi.

Kiertävä lastentarhanopettaja-varhaiskasvatuksen erityisopettaja vastaa kiertävänä lastentarhanopettajana ryhmäperhepäiväkotien pedagogisen toiminnan ohjauksesta, sekä yhteistyössä ryhmäperhepäiväkotien henkilöstön kanssa pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista.

Varhaiserityisopettajana hän toimii varhaiserityiskasvatuksen asiantuntijana koko kunnan alueella ja kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä lapsen yksilöllisen tuen tarpeiden varhaisessa tunnistamisessa, erillisten tutkimusten tarpeellisuuden arvioinnissa sekä tukitoimien järjestämisen toteutuksessa ja suunnittelussa yhteistyössä huoltajien ja muiden perheen kanssa työskentelevien asiantuntijoiden kanssa. Hänen tehtävänään on toimia erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen valmistelu-, suunnittelu- ja konsultointitehtävissä. Varhaiserityisopettaja osallistuu varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiseen sekä lapsen kehitystä tukevan toiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena varhaiserityisopettajan tehtäviin on lastentarhanopettajan tehtävään edellytettäväperuskoulutus ja sen lisäksi yliopistossa suoritetut asetuksessa määritellyt erityisopettajan opinnot. Varhaiskasvatuksen ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetään laissa ja asetuksessa sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (L 272/2005 ja A 608/2005). Esiopetuksen opettajan kelpoisuusvaatimukset määritellään asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (A 986/98).

Palkkaus määräytyy työn vaativuuden arvioinnin ja KVTES:n mukaan. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/02 edellyttämä rikosrekisteriote. Toimen täytössä sovelletaan 2 kuukauden koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 20.7.2018 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön Elinvoimalautakunta/Varhaiskasvatus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Lisätietoja antaa varhaiskasvatusohjaaja Taina Ketola, taina.ketola@enontekio.fi, puh. 040 569 4114

EANODAGA EALLINFÁPMOLÁVDEGODDI ALMMUHA OHCANLÁHKÁI JOHTTI MÁNÁIDGÁRDDIOAHPAHEADDJI-ÁRRABAJÁSGEASSIMA ERENOMÁŠOAHPAHEADDJI DOAIMMA

1.9.2018 rájes doaisttážii

Johtti mánáidgárddioahpaheaddji-árrabajásgeassima erenomášoahpaheaddji vástida johtti mánáidgárddioahpaheaddjin joavkobearašbeaiveruovttuid pedagogalaš stivremis, sihke ovttasbarggus joavkobearašbeaiveruovttuid bargiiguin pedagogalaš doaimma plánemis, ollašuhttimis ja árvvoštallamis.

Árrabajásgeassinoahpaheaddjin son doaibmá árraerenomášbajásgeassima áššedovdin olles gielddas ja buot árrabajásgeassinovttadagain máná individuála doarjaga dárbbuid árra muttu identifiseremis, sierranas dutkamušaid dárbbašlašvuođa árvvoštallamis sihke doarjjadoaimmaid ordnema ollašuhttimis ja plánemis ovttasbarggus fuolaheddjiiguin ja eará áššedovdiiguin geat barget bearrašiin ovttas. Su bargun leat doaibmat erenomáš doarjaga dárbbašeaddji mánáid árrabajásgeassima válmmaštallan-, plánen- ja konsulterenbargguin. Árrabajásgeassinoahpaheaddji oassálastá árrabajásgeassinbálvalusaid ovddideapmái sihke máná ovdáneami doarju doaimma plánemii, ollašuhttimii, árvvoštallamii ja ovddideapmái.

Gelbbolašvuođagáibádussan árraerenomášoahpaheaddji doaimmaide lea mánáidgárddioahpaheaddji doibmii eaktudeaddji vuođđoskuvlen ja dan lassin universitehtas čađahuvvon ásahusas meroštallon erenomášoahpaheaddji oahput. Árrabajásgeassima ámmátlaš bargiid gelbbolašvuođagáibádusain mearriduvvo lágas ja ásahusas sosiálafuolahusa ámmátlaš bargiid gelbbolašvuođagáibádusain (L 272/2005 ja A 608/2005). Álgooahpahusa oahpaheaddji gelbbolašvuođagáibádusat meroštallojuvvojit ásahusas oahpahusdoaimma bargiid gelbbolašvuođagáibádusain (A 986/98).

Bálká mearrašuvvá barggu gáibideaddjivuođa árvvoštallama ja KVTES mielde. Válljejuvvon olmmoš galgá ovdal doaimma vuostáiváldima čájehit mánáiguin bargi rihkusduogáža čielggadeamis addon lága (504/02) oaivvildan rihkusregisttarváldosa. Doaimma deavdimis heivehuvvo 2 mánotbaji geahččalanáigi.

Ohcamušat oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 20.7.2018 dmu. 15.00 rádjái čujuhusain Eanodaga Eallinfápmolávdegoddi/Árrabajásgeassin, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Lassidieđuid addá árrabajásgeassinjođiheaddji Taina Ketola, taina.ketola@enontekio.fi, tel. 040 569 4114

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat