Arkisto

Kategoriat
6 heinäkuun, 2021

Enontekiön kunta hakee hallintojohtajan viransijaista / Eanodaga gielda ohcá hálddahushoavdda virgesadjásačča

Töitä Lapissa - Enontekiö

Enontekiö on mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan tunturikunta. Kahdeksan vuodenaikaa rytmittää elämäämme, jota värittää luontomatkailu sekä poro- ja luontaiselinkeinot. Täällä voit elää terveysturvallisesti rauhassa ja harrastaa ainutlaatuisessa ja karun kauniissa luonnossa. Enontekiö on Suomen kolmanneksi laajin kunta, joka sijaitsee Suomen käsivarressa. Naapurimme ovat Norja, Ruotsi, Muonio, Kittilä ja Inari.

Hallintojohtajan viransijaisuus kestää 4.2.2022 ja voi jatkua vuoden 2022 loppuun saakka.

Hallintojohtaja johtaa kunnan hallintotoimialaa ja vastaa kestävästä kunnan hallinnosta. Hallintojohtaja vastaa kunnan toiminnan ja talouden suunnittelu- ja päätöksentekoprosessista (ml. kunnan talouteen liittyvien asioiden valmistelu). Hallintojohtaja tukee kunnanjohtajaa kuntakonsernin kehittämisessä.

Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto (esim. HTM, YTM, OTM) ja vähintään 1 vuosi kokemusta julkishallinnon hallintotehtävistä ja esimiestehtävistä.

Keskeiset tehtäväkokonaisuudet ovat kunnanhallituksen asioiden valmistelu yhteistyössä kunnanjohtajan kanssa sekä kunnanvaltuuston ja –hallituksen sihteerin tehtävät sekä päätösten täytäntöönpano. Hallintojohtaja vastaa hallinnon toimialasta, johon kuuluu kunnan talous- ja tietohallinto, ICT sekä ruoka- ja puhtauspalvelu. Tehtävään sisältyy esimiestyötä. Hallintojohtaja on kunnan johtoryhmän jäsen ja kunnanjohtajan sijainen.

Tehtävän hoitaminen edellyttää kunnan hallinnon ja lainsäädännön tuntemusta sekä talousosaamista. Arvostamme hyviä yhteistyö-, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Saamen kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTESin mukaan, hinnoittelukohta on hinnoittelematon. Tehtävän täytössä noudatetaan koeaikaa. Tehtävään valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä kelpoisuuden osoittavat opinto- ja työtodistukset tulee toimittaa 26.7.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Enontekiön kunnanhallitus, Ounastie 165, 99400 Enontekiö. Hakemukset voi lähettää myös sähköpostilla kirjaamo@enontekio.fi.

Lisätietoja antaa: kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen, puh. 0400 694 945.

*****

Eanodaga gielda ohcá hálddahushoavdda virgesadjásačča

Eanodat lea vejolašvuođaid dievva leahkki vádjit guovtte duháha ássi duottargielda. Gávcci jagiáigge láidestit min eallima, man ivdnejit luondduturisma sihke boazodoallu ja luondduealáhusat. Dáppe sáhttá eallit dearvvasvuođadorvvolaččat ráfis ja golladit asttuáigge áidnalunddot ja guorba, čáppa luonddus. Eanodat lea Suoma goalmmádin viidáseamos gielda, mii lea Suoma giehtaruohttasis. Kránnjámet leat Norga, Ruoŧŧa, Muoná, Gihttel ja Anár.

Hálddahushoavdda virgesadjásašvuohta bistá 4.2.2022 rádjai ja sáhttá joatkašuvvat jagi 2022 loahpa rádjai.

Hálddahushoavda jođiha gieldda hálddahusdoaibmasuorggi ja vástida gieldda suvdilis hálddahusas. Hálddahushoavda vástida gieldda doaimma ja ekonomiija plánen- ja mearrádusbarganproseassas (mielde áššiid válmmaštallan mat laktásit gieldda ekonomiijai).

Virggi gelbbolašvuođaeaktun lea bajit allaskuvladutkkus (omd. HTM, YTM, OTM) ja uhcimustá 1 jahki almmoshálddahusa hálddahusbargguin ja hoavdabargguin.

Guovddáš bargooppalašvuođat leat gielddaráđđehusa áššiid válmmaštallan oktasašbarggus gielddahoavddain sihke gielddastivrra ja – ráđđehusa čálli barggut ja mearrádusaid doibmiibidjan. Hálddahushoavda vástida hálddahusa doaibmasuorggis, masa gullet gieldda ekonomiija- ja diehtohálddahus, ICT ja borramušfuolahus- ja čorgenbálvaleapmi. Bargui gullá hovdenbargu. Hálddahushoavda lea gieldda jođihanjoavkku lahttu ja gielddahoavdda sadjásaš.

Barggu dikšun eaktuda gieldda hálddahusa ja láhkaásaheami dovdamuša sihke ekonomiijamáhttima. Atnit árvvus buriid oktasašbargo-, vuorrováikkuhus- ja diehtojuohkindáidduid. Sámegiela dáidu gehččojuvvo ovdun.

Bálká mearrašuvvá GVBES mielde, máksoluohkká lea almmá hattiid haga. Barggu deavdimis čuvvojuvvo geahččalanáigi. Bargui válljejuvvon galgá ovdal barggu vuostáiváldima čájehit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis.

Ohcamušaid ánsologahallamiin ja gelbbolašvuođa čájeheaddji oahppo- ja bargoduođaštusaid galgá doaimmahit 26.7.2021 dmu 15.00 rádjai čujuhusain Eanodaga gielddaráđđehus, Ounastie 165, 99400 Eanodat. Ohcamušaid sáhttá sáddet maiddái šleađgapoasttain kirjaamo@enontekio.fi.

Lassidieđuid addá
Gielddahoavda Jari Rantapelkonen, tel. 0400 694 945.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat