Arkisto

Kategoriat
toukokuu 23, 2018

Haettavana rakennustarkastajan virka

Haluatko suoraan Suomen huipulle? Enontekiö on pirteä ja mahdollisuuksia täynnä oleva vajaan kahden tuhannen asukkaan ja pinta-alaltaan Suomen kolmanneksi suurin kunta, josta löytyvät kaikki Suomen korkeimmat tunturit. Matkailu on Enontekiön kärkitoimiala, sen vanavedessä kehittyvät poro- ja luontaiselinkeinot, palvelut ja pienimuotoinen jalostustoiminta sekä tieteellinen tutkimus. Enontekiö on kansainvälinen ja monikulttuurinen kunta kolmen valtakunnan rajalla.
Rakennustarkastajamme siirtyessä toisiin tehtäviin, etsimme Enontekiön kuntaan

RAKENNUSTARKASTAJAA

Viran kelpoisuusvaatimuksena on MRA 4§ 3. momentin mukainen tehtävään soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto tai 108§ siirtymäsäännösten mukainen kelpoisuus. Lisäksi hakijalla tulee olla riittävä kokemus rakennussuunnitteluun ja rakennustyön suoritukseen liittyvistä tehtävistä. Edellytyksenä on ajokortti ja tarvittaessa oman auton käyttömahdollisuus sekä kyky liikkua ja tulla toimeen itsenäisesti maastossa niin kesällä kuin talvellakin.
Kokemus kunnallisesta päätöksenteosta katsotaan eduksi.

Monipuolisen tehtävän hoitaminen vaatii asiakaslähtöistä ja asiantuntevaa otetta haasteelliseen tehtävään sekä hyvää yhteistyökykyä. Rakennustarkastajan keskeisimpiin tehtäviin kuuluvat lakisääteisten rakennusvalvontatehtävien hoitaminen kuten lupiin liittyvät ohjaus-, valmistelu-, päätös-, katselmustehtävät ja rakennetun ympäristön valvontatehtävät. Työnkuvasi tarkentuu kykyjesi mukaan.

Viran täytössä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Virka täytetään heti, virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti, hakijalla on mahdollisuus esittää palkkatoive.

Hakemukset ansioluetteloineen sekä opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 14.6.2018 klo 12.00 mennessä osoitteella: Enontekiön kunta, elinvoimalautakunta, Ounastie 165, 99400 Enontekiö tai sähköpostilla: kirjaamo@enontekio.fi
Viitteeksi: Rakennustarkastajan virka. Hakemuksia ei palauteta. Alkuperäiset opinto- ja työtodistukset tulee esittää ennen viran vastaanottamista.

Lisätietoja tehtävästä antaa:

Tekninen johtaja Kimmo Lämsä 0400-393798 s-posti: kimmo.lamsa@enontekio.fi

Lisätietoja Enontekiön kunnasta www.enontekio.fi

 

Háliidatgo njuolgga Suoma alážii? Virkos ja máŋggaid vejolašvuođaid Eanodat lea vádjit guovtte duháha ássi ja viidodaga beales Suoma goalmmádin stuorámus gielda, gos gávdnojit buot Suoma alimus duoddarat. Turisma lea Eanodaga njunušdoaibma, man olis ovdánit boazo- ja luondduealáhusat, bálvalusat ja smávva buvttan lágidandoaibma sihke dieđalaš dutkan. Eanodat lea riikkaidgaskasaš ja máŋggakultuvrralaš gielda golmma riikka rájá alde.
Huksendárkkisteaddji sirdásettiin eará bargguide, ohcat Eanodaga gildii

HUKSENDÁRKKISTEADDJI

Virggi gelbbolašvuođagáibádussan lea EHÁ 4 § 3. momeanttas dárkkuhuvvon bargui heivvolaš huksensuorggi allaskuvladutkkus dahje 108 § sirdásannjuolggadusain dárkkuhuvvon gelbbolašvuohta. Lassin ohccis galgá leat doarvái hárjánupmi bargguin, mat laktásit huksenplánemii ja huksenbarggu ollašuhttimii. Eaktun leat vuodjenkorte ja dárbbašettiin iežas biilla geavahanvejolašvuohta sihke dáidu johtit ja birget iešráđálaččat meahcis nu geassit go dálvitge.
Hárjánupmi gieldda mearrádusbargamis gehččojuvvo ovdun.

Máŋggabealat barggu dikšun eaktuda áššehasvuđot ja ámmátdáiddolaš bargovuogi hástaleaddji barggus ja maiddái buori ovttasbargandáiddu. Huksendárkkisteaddji deháleamos bargguide gullet lágas ásahuvvon huksengohcinbargguid dikšun nugo lobiide gullevaš jođihan-, válmmaštallan-, mearrádus-, dárkkistanbarggut ja huksejuvvon birrasa gohcinbarggut. Bargogovva dárkkálmuvvá du návccaid mielde.

Virggi deavdimis čuvvojuvvo 6 mánotbaji geahččalanáigi. Virgi devdo dalán, virgái válljejuvvon bargi galgá ovdal virggi vuostáiváldima ovdanbuktit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis. Bálkkámáksin mearrašuvvá gieldda teknihkalaš bargoveaga virge- ja bargoeaktosoahpamuša mielde, ohccis lea vejolašvuohta ovdanbuktit bálkásávaldaga.

Ohcamušaid ánsologahallamiin sihke oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 14.6.2018 dmu 12.00 rádjai čujuhusain: Eanodaga gielda, eallinfápmolávdegoddi, Ounastie 165, 99400 Eanodat dahje šleađgapoasttain: kirjaamo@enontekio.fi
Čujuheapmin: Huksendárkkisteaddji virgi. Ohcamušat eai máhcahuvvo. Originála oahppo- ja bargoduođaštusaid galgá ovdanbuktit ovdal virggi vuostáiváldima.

Lassidieđuid barggus addá:

Teknihkalaš hoavda Kimmo Lämsä 0400-393798 šleađgapoasta: kimmo.lamsa@enontekio.fi

Lassidieđut Eanodaga gielddas www.enontekio.fi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat