Arkisto

Kategoriat
tammikuu 9, 2019

Kodinhoitajan toimia

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA julistaa haettavaksi

  1. KODINHOITAJAN toimen määräaikaisen sijaisuuden ajalle 11.2.2019 – 31.12.2019, 50 % työaika.
  2. SAAMEN- JA SUOMEN KIELEN TAITOISEN KODINHOITAJAN toimen 11.2.2019 alkaen.

Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään että valittava on merkitty sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin.

Molemmissa tehtävissä arvostamme kykyä itsenäiseen työhön, hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Toimien hoitaminen edellyttää ajokorttia. Kotipalvelulla on käytössä kunnan auto, mutta oman auton käyttömahdollisuus on suotava.

Työnantaja tukee henkilöstön saamenkielen taidon kehittämistä ja taidon hankkimista.

Kodinhoitajan sijainen (toimi 1) työskentelee ensisijaisesti Hetan tiimissä. Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Kaksikieliseltä kodinhoitajalta (toimi 2) vaaditaan hyvä suomen- ja saamenkielen kirjallinen ja suullinen taito. Kaksikielisen kodinhoitajan toimialue on Enontekiön kunta.

Valittujen tulee tarvittaessa työskennellä myös muissa sosiaalitoimen tehtävissä.

Palkkaus KVTES:n mukaan. Toimet täytetään neljän kuukauden koeajalla. Työnantaja suosittelee influenssa rokotuksen ottamista. Enontekiön kunnan työpaikka on savuton.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 23.1.2019 kello 15 mennessä osoitteella Enontekiön Sosiaalitoimisto, Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.

Lisätietoja antaa vanhustenhuollon palvelupäällikkö Miia Ahlholm puh 040 559 8367.

 

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI almmuha ohcanláhkai

  1. RUOVTTUDIVŠŠÁRA doaimma mearreáigásaš sadjásašvuođa áigodahkii 11.2.2019 – 31.12.2019, 50 % bargoáigi
  2. SÁME- JA SUOMAGIELA DÁIDOSAŠ RUOVTTUDIVŠŠÁRA doaimma, álgin 2.2019.

Gelbbolašvuođagáibádussan lea lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus (Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005 8 §). Eaktuduvvo ahte válljejuvvon bargi lea merkejuvvon sosiála- ja dearvvasvuođafuolahusa ámmátolmmožin Valvira registarii.

Goappašat doaimmain atnit árvvus iešráđalašvuođa,  buriid gulahallan- ja ovttasbargandáidduid njuovžžilvuođa ja ovdanahtti bargovuogi.

Bargguin gáibiduvvo vuodjingoarta. Ruovttubálvalusas sahttá geavahit gieldda biilla, muhto vejolašvuohta geavahit iežas biilla lea sávahahtti.

Bargoaddi doarju bargiid sámegiela dáiddu ovddideami ja dáidduskáhppoma.

Ruovttudivššára sadjásaš (doaibma 1) bargá ovdasajis Heahta bargojoavkkus. Buorre sámegiela njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Guovttegielat ruovttudivššáris (doaibma 2) gáibiduvvo buorre suoma- ja sámegiela čálalaš ja njálmmálaš dáidu. Guovttegielat ruovttudivššára bargoviidodahkan lea Eanodaga gielda.

Válljejuvvon bargit geatnegahttojuvvot dárbbuid mielde bargat maiddái eará sosiáladoaimma bargguin.

Bálká GVBES mielde. Doaimmat devdojuvvot njeallje mánu geahččalanáiggiin. Bargoaddi ávžžuha váldit influensaboahkuheami. Eanodaga gieldda bargosadji lea suovaheapmi.

Ohcamušaid oahppo- ja bargoduođaštusaiguin galgá doaimmahit 23.1.2019 dmu 15 rádjai čujuhusain Eanodaga sosiáladoaimmahat, Ounastie 165, 99400 EANODAT.

Lassidieđuid addá boarrásiidfuolahusa bálvalushoavda Miia Ahlholm tel. 040 559 8367.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat