Arkisto

Kategoriat
10 huhtikuun, 2020

Kunnanvaltuusto siirsi toimivaltaa poikkeusoloissa kunnanjohtajalle peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi

Enontekiön kunnanvaltuusto piti keskiviikkona 8. huhtikuuta etäkokouksen ja kahta lukuun ottamatta kaikki valtuutetut osallistuivat kokoukseen etänä. Kokous sujui erittäin hyvin ja se striimattiin normaalisti, jotta kuntalaiset pääsevät laajassa kunnassa seuraamaan valtuustotyöskentelyä. Kokouksen jälkeen kunnan luottamushenkilöille järjestettiin etäyhteydellä kunnan tilannekatsaus ja tiedotustilaisuus koronavirukseen liitteyn.

Kunnanvaltuusto hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen kunnan hallintosääntöön lisättävästä luvusta 18 Poikkeusolot ja häiriötilanteet siten, että pykälässä 160 mainittuun kunnan varautumisen valmiusryhmään nimetään myös kunnanhallituksen ja –valtuuston puheenjohtajisto. Uutta lukua sovelletaan vakavissa häiriötilanteissa ja valmiuslaissa määritellyissä poikkeusoloissa sekä niihin valmistautumisessa.

Hallintosääntömuutoksessa valtuusto päätti erityistoimivallasta kunnanjohtajalle vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa. Em. tilanteissa kunnanjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialojen välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista/viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Erityistoimivallan käyttöönotosta päättää pääsääntöisesti kunnanhallitus

Erityistoimivalta otetaan käyttöön Enontekiön kunnassa vakavissa häiriötilanteissa ja tarvittaessa valtioneuvoston määrittelemissä poikkeusoloissa kunnanhallituksen päätöksellä tai kiireellisessä tapauksessa kunnanjohtaja kunnan poikkeusolojen johtoryhmässä. Erityistoimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus.

Hallintosääntömuutos tuotiin valtuustolle nopeasti syntyviä ja kehittyviä erityistilanteita ja laajempia normaaliolojen häiriötilanteita varten. On tärkeää määritellä kunnan viranhaltijaorganisaation toimivalta selkeästi, sillä johtavat viranhaltijat ovat keskeisessä roolissa kunnan toimintaan vaikuttavien tilanteiden hallinnassa.

Vakavien häiriötilanteiden aikana ja poikkeusoloissa kunnan toimintaa johtaa kunnanjohtaja ja hänen johtamansa poikkeusolojen johtoryhmä, joka on Enontekiöllä sama kuin normaaliolojen johtoryhmä. Em. johtoryhmä vastaa häiriötilanteen ja poikkeusolojen edellyttämistä toimenpiteistä ja ohjaa voimavaroja eri toimialueille häiriötilanteen ja poik-keusolojen vaatimusten mukaisesti.

– Tavoitteena on turvata kunnan palvelujen toiminta ja tehdä kaikki tarvittava kuntalaisten suojelemiseksi. On huomattava, että erityistoimivalta koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialojen välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista/viestintää tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä, painottaa kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen

Toimivalta päätöksenteossa muutoin normaalia – viestintää keskitetään

Kunnan johtamisessa ja päätöksenteossa noudatetaan muutoin niin pitkälle kuin on mahdollista, voimassa olevan lainsäädännön, hallintosäännön mukaista toimivaltaa päätöksenteossa. Valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat toimivat mahdollisuuksien mukaan kuten normaalioloissa ottaen huomioon kuitenkin kunnanjohtajan erityistoimivallan. Kokoukset järjestetään kuitenkin etäyhteydellä.

Erityistoimivallan voimassaoloaikana kaikki kunnan tiedotteet, lausunnot ja haastattelut annetaan kunnanjohtajan koordinoimana kunnan poikkeusolojen johtoryhmän kautta, ellei kunnanjohtaja kunnan poikkeusolojen johtoryhmässä toisin päätä.

Hetan liikuntahallin kunnostus ja laajennusinvestointi saatiin valmiiksi pienemmällä budjetilla

Kunnanvaltuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen määrärahan osoittamiseksi Hetan liikuntahallin kunnostamiselle ja laajennukselle vuodelle 2020 siten, että investointimenoksi hyväksytään 370 000 euroa ja investointituloksi 119 000 euroa, jolloin kunnan nettomeno kuluvalle vuodelle on 251 000 euroa.

Kokonaisuutena valtuuston alkujaan hyväksymä 1,4 milj. euron nettomeno ko. investoin-tiin alittuu huomattavasti, sillä investointi kokonaisuudessaan tulee maksamaan kunnalle 1,12 milj. euroa. Peruskorjauksen ja laajennuksen menot ovat yhteensä 1 721 562 ja tulot (avustus) on 599 000 euroa eli kunnan nettomenoksi jää 1 122 562 euroa.

– Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kuntakeskuksen liikuntahalli-investointi toteutui ja saatiin kuntalaisille kuntosali. Kunnan tehtävä kuntalain mukaan on kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen ja tämä edistää sitä, sanoo kunnanjohtaja Jari Rantapelkonen.

Hetan liikuntahallin peruskorjaus ja laajennus oli vuoden 2019 investointiohjelmassa. Investointi saatiin päätökseen kuitenkin kuluvan vuoden puolella ja tästä syystä valtuuston piti muuttaa vuoden 2020 investointiohjelmaa. Investoinnin siirtyminen osittain kuluvalle vuodelle johtuu siitä, että osa lopputöistä, peruskorjauksen ja laajennuksen vastaanotto sekä viimeiset maksuerät ja avustuksen loppumaksatus ajoittuivat tämän vuoden alkuun.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat