Kunta ja hallinto

Sidonnaisuusilmoitukset

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista, ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa.

Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä johtotehtävistä ja luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksistä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtävään

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
kunnanvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet
maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet
lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat

Ilmoitusvelvollisia viranhaltijoita ovat:
kunnanjohtaja
kunnanhallituksen esittelijä
lautakuntien esittelijät

Ilmoitusvelvollinen henkilö on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksensa tekemisestä ja ilmoitettujen tietojen oikeellisuudesta. Henkilön on myös viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissa tapahtuvista muutoksista.

Sidonnaisuudet

Sidonnaisuusilmoitukset 2020

Rekisteriseloste

Sidonnaisuusilmoituslomake