Kunta ja hallinto

Saamenkieliset palvelut

Dieđáhus 15.4.2020, Lappi guovlluhálddahusdoaimmahat
Velge ii leat rivttes áigi vuolgit Lappii


Eanodaga gieldda dieđáhus 23.3.2020

Koronavirusa njoammuma vuostásaš doaibmabijut

 

Gielddahoavdda dearvvuođat
Eallit spiehkastatdilis. Gielda lea álgán mearrediđolaš doaimmaide. Mii buohkat sáhttit eastadit dán epidemiija iežamet doaimmain. Juohkehaččas lea vástu virusa leavvama eastadeamis. Bivdit, ahte lagamuččat dollet áiggi dásis dakkár olbmuid, geain ii leat vejolašvuohta beassat Internehttii. Lean Eanodaga gieldda válmmašvuođajoavkkuin sihkkar, ahte mii ceavzit dán kriissa čađa ovttas. Ávžžuhan, ahte gieldalaččat čuvvot Suoma, LSHP ja gieldda rávvagiid, main dán dieđáhusas oassi. Amma doalat fuola alddát ja lagamuččainat, gielddahoavda Jari Rantapelkonen.

Koronavirus lea njoammudávda, man galgá váldit erenomáš duođalaččat. Mii buohkat galgat čuovvut virgeoapmahaččaid addin rávvagiid. Dan láhkai mii geahččalit eastadit koronavirusepidemiija lávdama ja sihkkarastit, ahte dearvvasvuođa fuolahusnákca suvdá. Ná suodjalit erenomážit riskajoavkkuid, geat leat ee badjel 70 j. ja muđui buohcciolbmot, geaidda virus čuohcá vearrámusat.

Ássi doaibmabijut. Man láhkai sáhtán eastadit njoammuma?

  • Galggat vealtat fysalaš kontávtta ja olmmošjoavkkuid. Doala uhcimustá mehtera gaskka eará olbmuide.
  • Fuolat giehta- ja gossanhygieniijas
  • Badjel 10 olbmo čoahkkaneamit leat gildon
  • Garvve orodeami almmolaš báikkiin
  • Ale gallestala olbmuid luhtte, geat gullet riskajovkui

SámiSoster ry:n enontekiöläisiin hanketyöntekijöihin voi ottaa yhteyttä itseään askarruttavissa asioissa, jos on tarvetta asiointi-apuun tai haluaa keskustella luottamuksellisesti:
Birgen ruovttus – hankkeen Iisko-Mattiin arkisin klo 9-15, puh. 0400 378 794, Leenaan arkisin klo 9 – 21, puh, 040 742 8525.
Mettaterapiijja hankkeen Piiaan arkisin klo 9-16, puh. 0400 290 523.
Muittohallat hankkeen Sointuun keskiviikkoisin klo 9 – 21, puh. 040 561 1900.


Dilli Eanodaga gieldda bálvalusain

 

Sosiálabálvalusat joatkašuvvet telefovnna bokte dahje elektrovnnalaččat. Hoahpuhis ruoktofitnamat sirdojit maŋŋelebbui. Dihtoštallamat 040 532 6594.

Virtu-báikkit gieldda lanjain leat giddejuvvon, muhto erenomáš dáhpáhusain dihtoštallamat 040 560 6087. Ávžžuhuvvo, ahte Virtu.fi-neahttasiidu geavahuvvo iežas dihtora bokte.

Luppokotis lea fámus galledangielddus. Dihtoštallamat 040 766 9834. Bivdojuvvo, ahte Ounasmajat áššehasaid oapmaččat eai boađášii galledit. Dihtoštallamat 040 559 8367. Hyryläs lea fámus galledangielddus.

Ruoktot lágiduvvon borramušbálvalus doaibmá dábálaččat. Gielda veahkeha gávpeáššiin. Dihtoštallamat 040 559 8367.

Árrabajásgeassima doaibmanovttadagat jotket doaimma. Dihtoštallamat 040 569 4114. Oahpahus ordnejuvvo ruovttuide Wilma ja elektrovnnalaš kanálaid bokte. Skuvllat leat giddejuvvon. Dihtoštallamat 040 143 8943.

Girjerájuid e-materiálaid sáhttá luoikkahit. Girjerádju lea gitta, iige girjebusse jođe. Luoikkahemiid earrebeaivvit ja várrejumit sirdásit buohkain áigái 4.-6.5.2020. Enontekiön kulttuuripalvelut –Facebook-siidu juohká dieđuid kultur- bálvalusain, maidda oassálastin gáiddusin. Dihtoštallamat 040 538 0712.

Revontuliopisto kurssat leat gaskkalduhtton, neahttakurssat joatkašuvvet. Dihtoštallamat 0400 120 505.

Nuorat sáhttet ságastallat nuoraidbargiin 040 4895166. Nuoraid- ja riekkeslanjat leat giddejuvvon.

Láhttut Pyhäkeroi, Pahtajärvii ja Jyppyräi fuolahuvvojit. Dihtoštallamat 040 583 7883. Lihkadanhállat ja álšasálet leat giddejuvvon. Dihtoštallamat 040 5737430. Victoria-gielkámáđidja lea giddejuvvon. Mohtorgielkámáđidjadihtoštallamat 040 721 6771.

Virgedállu lea giddejuvvon, muhto bálvalus joatkašuvvá telefovnna bokte dahje elektrovnnalaččat. Bivdo, ahte gieldalaččat garvet hoahpuhis áššiid johtui bidjama. Buot dehálaš bivdagat gieđahallojit. Dihtoštallamat 0400 694 945.

Fitnodagaide fállun rávvenbálvalus dili olis. Dihtoštallamat 0400 132 798.

Dát rávvagat leat fámus doaisttážii, ainjuo 13.4.2020 rádjai.

Ávžžuhat, ahte čuovut dili ovdáneami nu ahte logat virgeoapmahaččaid dieđáhusaid ja neahttasiidduid, erenomážit valtioneuvosto.fi, thl.fi, avi.fi ja enontekio.fi.


Sámegielat bargi bálvala čuovvovaš áššiin:

Sosiálabálvalusat

Veahkki: Saara Näkkäläjärvi, 040 166 2647

Hálddahusbálvalusat

Bálkaruhtadoalli: Riitta Ranta, 040 7669828

Eará áššiid oktavuođas sámegillii áššiid dikšun ordnašuvvá dulkka bokte. Bivdit ustitlaččat almmuhit dulkka dárbbus áiggil áššiid dikšunáigge várredettiin.

 

Saamenkielinen työntekijä palvelee seuraavissa asioissa:

Sosiaalipalvelut
Kotiavustaja: Saara Näkkäläjärvi

Hallintopalvelut
Riitta Ranta, palkkasihteeri

Muissa tilanteissa saamen kielellä asioiminen hoituu tulkin avulla. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan tulkin tarpeesta hyvissä ajoin, jo asiointiaikaa varattaessa.