Arkisto

Kategoriat
syyskuu 3, 2018

Lähihoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi Lagasdivššára doaisttážii fámus leahkki doaibma

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA
julistaa uudelleen haettavaksi 24.9.2018  klo 15   mennessä.

 LÄHIHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVA TOIMI KOTIPALVELUSSA (HETAN TIIMI), TYÖAIKA 50 %

Työaikaa täydennetään tarpeen mukaan.

Työaika jaksotyöaika, työvuorot pääsääntöisesti klo 7.00- 21.00 välillä. Kodinhoitajan tehtävänä on avustaa enontekiöläisiä ikäihmisiä, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia ja lapsiperheitä arjesta selviytymisessä, kuten henkilökohtaisen hygienian hoidossa, ravitsemuksessa, pukeutumisessa, arkipäivän organisoinnissa ja kodin siistimisessä. Kotipalvelussa toteutetaan kuntouttavaa työotetta asiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Toimeen valitun tulee tarvittaessa työskennellä myös muissa sosiaalitoimen tehtävissä.

Työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen  työhön , hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta.

Toimen hoitaminen edellyttää ajokorttia. Kotipalvelulla on käytössä kunnan auto, mutta oman auton käyttömahdollisuus on suotava.

Kelpoisuusvaatimuksena  on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään että valittava on merkitty sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin.

Jos kelpoisuusehdot (tutkinto ja laillistus) täyttäviä hakijoita ei ole, voidaan toimeen ottaa vuoden ajaksi määräaikainen pätevyysvaatimuksia täyttämätön henkilö. Valitun kanssa voidaan neuvotella siitä, että hän oppisopimussuhteessa suorittaisi työsuhteensa aikana lähihoitajan osatutkintoja tai kotipalvelutyön tutkinnon tai hoiva-avustajan tutkinnon.

Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.

Lisätietoja tehtävästä antavat:
sosiaaliohjaaja Miia Ahlholm puh. 040 559 8367  ajalla 3.9.- 13.9. ja
perusturvajohtaja Annikki Kallioniemi puh. 040 180 3617 ajalla 14.9.- 24.9.

Hakemus toimitetaan Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 24.9.2018 klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ.  Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.

Toimi täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI
almmuha ohcanláhkái 24.9.2018  d. 15 radjái

 LAGASDIVŠŠÁRA DOAISTTÁŽII FÁMUS LEAHKKI  DOAIBMA RUOVTTUBALVALUSAS (HEAHTA BARGOJOAVKKUS),  BARGOÁIGI LEA 50 %

Bargoáiggi dievasmahttit dárbbuid mielde   

Bargoáigi lea áigodatbargu, bargovuorut dábalaččat d. 7.00-21.00 gaskas. Ruovttudivššára bargun lea veahkehit Eanodaga boarrásiid, gárrenávnnas- ja mielladearvvašvuođaveajuiduhtti olbmuid  ja mánnábearrašiid árgabeaivve birgemis dego persovnnalaš hygienija dikšumis, biebmu ráhkadeamis, gárvodeamis, árgabeaivve organiseremis ja ruovttu čorgemis. Ruovttubalvalusas geavahit veajuiduhtti bargovugiid ássiid doaibmanávccaid doallamis. Doibmii válljejuvvon bargi geatnegahtto dárbbuid mielde bargat maiddái eará sosiáladoaimma bargguin.

Bargu eaktuduvvo iešráđalašvuođa, buriid gulahallandaidduid, njuovžžilvuođa ja ovdanahtti bargovuogi.

Ruovttubálvalusas sahttá geavahit gieldda biilla. Ruovttubalvalusa barggus gáibiduvvo vuodjingoarta. Vejolašvuohta geavahit iežas biilla lea sávahahtti.

Gelbbolašvuođagáibádussan  lagašdivššára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus Láhka sosiálafuolahusa ámmátlaš bargoveaga gelbbolašvuođagáibádusain 272/2005,  8 §) ja eaktuduvvo ahte bargi lea merkejuvvon  sosiála- ja dearvvašvuođa ámmátbargin Valvira registerii. Buorre sámegiela njálmmálaš dáidu gehččojuvvo ovdun.

Jos gelbbolašvuođagáibadusaid (dutkkus ja lágalašvuođa dohkken) deavdi ohcciid eai leat, sáhttit váldit doibmii golbma jahkái mearreáigásaš bargi, gii ii deavdde gelbbolašvuođagáibadusaid. Suinna sáhttit ráđđehallat das, ahte son oahpasoahpamusa bokte čađahivččii bargoáigodagas lagasdivššára oassedutkosiid dahje ruoktobálvalusbarggu dutkkosa dahje dikšunveahkki dutkkosa.

Bálká  GVBES:a mielde.

Lassidieđuid addet:
sosiálabagadeaddji Miia Ahlholm tel. 040-559 8367 áig. 3.9.-13.9. ja
vuođđodorvohoavda Annikki Kallioniemi tel. 0401803617 áig. 14.9.-24.9.

Ohcamušaid galgá doaimmahit Eanodaga gieldda sosiáladoaimmahahkii 24.9.2018 dmu 15.00 rádjai čujuhussii Ounastie 165, 99400 EANODAT. Ohcci galgá laktit ohcamušáide daid skuvla- ja bargoduođaštusaid, maidda ohcci háliida doarjalit.

Doaimmat devdojuvvot njeallje mánu geahččalanáiggiin.

Eanodaga buresveaddjinlávdegoddi


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat