Sosiaali ja terveys

Lastensuojelu

Lastensuojelun tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Yksilöllinen lastensuojelu: Lapsi itse tai hänen huoltajansa voivat hakea lastensuojelutarpeen selvitystä. Lasten kanssa työskentelevät ovat lain mukaan velvollisia tekemään lastensuojeluilmoituksen jos lapsen tilanne huolestuttaa. Kuka tahansa voi tehdä lastensuojeluilmoituksen. Yksityinen ihminen voi tehdä ilmoituksen myös nimettömänä. Ilmoituksen voi tehdä puhelimitse; tai kirjallisesti. Linkki valmiiseen lomakkeeseen alla.

Lastensuojeluhakemuksen tai lastensuojeluilmoituksen perusteella lapsen tilanteeseen perehdytään ja tarvittaessa lapsi otetaan viranhaltijapäätöksellä lastensuojelun asiakkaaksi. Lapsella on oikeus asiakassuunnitelmansa mukaisiin tukitoimiin; näitä voivat olla tukiperhe tai tukihenkilö, tuki harrastuksiin, perhetyö perheessä. Lapsi voidaan myös sijoittaa, jos hänen kasvuaan ja hyvinvointiaan ei muuten pystytä turvaamaan.

Kunta on velvollinen tekemään myös ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä ja lapsen yksilöllinen tuen tarve pitää huomioida kunnan toiminnoissa.

”Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.
Lasta tulee kasvattaa siten että lapsi saa osakseen ymmärrystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdalla muulla tavalla loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää.”

Linkit:

Lastensuojeluilmoitus

Lastensuojelulaki
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983) 1 §
Lastensuojelunkäsikirja

Lastensuojeluasioissa voi ottaa yhteyttä:

Sosiaalityöntekijä/ sosiálabargi Kerttu Vesterinen: 040 674 1163

Johtava sosiaalityöntekijä/ jođiheaddji sosiálabargi Anne-Maria Näkkäläjärvi: 040 532 6594

Sosiaaliohjaaja-koulukuraattori/ Sosiálajođiheaddji-skuvlakuráhtor Tiinu Ristinen: 040828 4532