Arkisto

Kategoriat
16 maaliskuun, 2023

Varhaiskasvatuksen opettaja

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa vakinaiseen työsuhteeseen. Sijoituspaikkana on Päiväkoti
Riekko, saamenkielinen ryhmä. Työ alkaa 1.8.2023.

Tehtävässä edellytetään hyvää saamen kielen taitoa ja saamen kulttuurin tuntemusta sekä
varhaiskasvatuksen pedagogista osaamista ja työotetta. Lisäksi odotamme hyviä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelytaitoja sekä aktiivista ja positiivista asennetta työntekoon. Arvostamme joustavuutta ja innostunutta otetaan toiminnan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimuksena lastentarhanopettajan tehtäviin on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus (varhaiskasvatuslaki 540/2018 § 26 tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, AMK), johon tulee sisältyä varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot sen laajuisina kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädetään (laki 272/2005). Käytännön työkokemus katsotaan eduksi.

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Toimeen valitun tulee toimittaa hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Toimen täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Työnantajana Enontekiön kunta on savuton.

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 31.5.2023 kello 16.00 www.kuntarekry.fi
Lisätietoja antaa varhaiskasvatuksen päällikkö Sarita Helttunen, p. 0405694114,
sarita.helttunen@enontekio.fi

Eanodaga gieldda almmuha ohcan láhkai mánáidgárdeoahpaheaddji doaimma 1.8.2023 rájes.
Ovdasaji doaibmabáikin lea Beaiveruoktu Riekko, sámegielat joavku.

Barggus eaktuduvvojit buorre sámegiela dáidu ja sámekultuvrra dovdamuš sihke
árrabajásgeassima pedagogalaš máhttin ja bargovuohki. Lassin vuordit buriid gulahallan- ja
ovttasbargandáidduid sihke aktiivvalaš ja positiivvalaš doaladumi bargamii. Atnit árvvus njuovžilis ja movttegis jurddašanvuogi doaimma ovddideapmái.

Gelbbolašvuođagáibádussan mánáidgárdeoahpaheaddji bargguide lea uhcimustá pedagogihka
kandidáhta dutkkus, masa gullá mánáidgárdeoahpaheaddji skuvlejupmi (árrabajásgeassinláhka
540/2018 § 26) dahje sosiála- ja dearvvasvuođasuorggi ámmátallaskuvladutkkus (sosionoma,
AMK), masa galget gullat árrabajásgeassimii ja sosiálapedagogihkkii deattuhuvvan oahput dan
viidosažžan go stáhtaráđi ásahusain dárkilabbot ásahuvvo (láhka 272/2005). Geavada
bargohárjánupmi gehččojuvvo ovdun.

Bálká ja bálvalangaskavuođa eavttut mearrašuvvet OVTES:a mielde. Doibmii válljejuvvon bargi
galgá doaimmahit dohkálaš doaktárduođaštusa dearvvasvuođastis sihke doibmet oaidnin láhkai
mánáiguin bargiid rihkusduogáža čielggadeamis addojuvvon lága (504/2002) mieldásaš
rihkusregisttarváldosa. Doaimma deavdimis čuvvojuvvo guđa (6) mánotbaji geahččalanáigi.

Bargoaddin Eanodaga gielda lea suovaheapme.

Ohcamušaid, maidda leat lakton ánsologahallan sihke gelbbolašvuođaduođaštusat, galgá
doaimmahit 31.05.2023 dmu 16.00 rádjai www.kuntarekry.fi

Lassidieđuid addá árrabajásgeassima hoavda Sarita Helttunen, t. 0405694114,
sarita.helttunen@enontekio.fi

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat