Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Lähtökohtaisesti maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kuukaudelta. Maksu voidaan kuitenkin periä kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi ei ole vuoden aikana ollut poissa päivähoidosta yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.

Varhaiskasvatuksesta perittävää maksua määritettäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan sekä näiden kanssa yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Asiakasmaksun indeksitarkastukset 1.8.2018

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella tehtävän indeksitarkastuksen myötä varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 289 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.

Tulorajojen ja enimmäismaksujen indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.

Tulorajat ja maksuprosentit

Perheen koko Tuloraja 1.8.2018 euroa/kk Maksuprosentti 1.8.2018
2 2 101 10,7 %
3 2 713 10,7 %
4 3 080 10,7 %
5 3 447 10,7 %
6 3 813 10,7 %

 

Yli kuusihenkisenperheen maksun määräämisessä käytettävän tulorajan lisäys kustakin perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018 lähtien 142 euroa.

Varhaiskasvatusmaksun suuruuteen vaikuttavat asiat

 

Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa varhaiskasvatuspäätöksessä ja – sopimuksessa määritelty varhaiskasvatusmuoto ja sovittu toimintapäivien määrä. Kokopäivähoidossa lapsen varhaiskasvatuksen tarve on yli 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidossa lapsen tarve päivässä on enimmillään 5 tuntia tai vähemmän. Tällöin maksu on 60 % kunkin maksuluokan maksusta.

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneiden päivien mukaan,  mukaan lukien sairaspäivät ja poissaolot (muut kuin ennalta ilmoitetut).

Mikäli huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä sitä ole peruttu ennen päätöksen mukaista alkamisajankohtaa, huoltajilta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

Maksu porrastetaan maksuluokkiin kalenterikuukauden varattujen hoitopäivien mukaan seuraavasti:

Hoitopäiviä:

1-8pv/kk  =  maksu 60 %

9-16pv/kk  =  maksu 80 %

yli 16pv/kk  =  maksu 100 %

Mikäli lapsella on oikeus enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen, laskutetaan se 60 % mukaisesti.

Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on osapäivähoidossa 15€/pvä ja kokopäivähoidossa 20€/pvä.

Kaikki kalenterikuukaudelle varatut päivät ovat laskutettavia päiviä.

Esikoululaisen iltapäivähoidon maksut

Kokopäivähoito eli yli 9 tuntia/pv (esiopetus + yli 5 tuntia varhaiskasvatusta) 80%

Osapäivähoito:

7-9 tuntia/pv (esiopetus + 3-5 tuntia varhaiskasvatusta) 60%

enintään 7 tuntia/pv (esiopetus + enintään 3 tuntia varhaiskasvatusta) 40%

enintään 1 tunti/pv (esiopetus + 1 tunti varhaiskasvatusta) 20%

 

Varhaiskasvatusmaksusta saatavat hyvitykset

Pääsääntöisesti maksu peritään myös lapsen tilapäisten poissaolojen ajalta. Kuitenkin mikäli lapsi on sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaus kestää koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä ollut poissa koko kalenterikuukauden, eikä lapselle ole tehty määräaikaista keskeytystä, peritään puolet kuukausimaksusta.

Huoltajilla on mahdollisuus tehdä lapselle tilapäinen keskeytys, joka on kestoltaan vähintään neljän viikon mittainen. Mikäli keskeytys ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista, ei ilmoitetuilta kuukausilta peritä maksua. Perhe ei voi hakea tilapäisen keskeytyksen ajalta lastenhoidon tukia.