Varhaiskasvatus ja koulutus

Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut perustuvat lakiin sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista. Varhaiskasvatusmaksu määräytyy perheen bruttotulojen mukaan. Lähtökohtaisesti maksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kuukaudelta. Maksu voidaan kuitenkin periä kahdeltatoista kuukaudelta, jos lapsi ei ole vuoden aikana ollut poissa päivähoidosta yli ¾ kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.3.2023 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu on 295 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40% ensimmäisen lapsen hoitomaksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20% nuorimman lapsen hoitomaksusta. Alin perittävä maksu on 28 euroa.

Tulorajat ja perheen koko

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki muuttuu 1.3.2023 siten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen perusteena olevia tulorajoja 33 prosenttia. Varhaiskasvatusmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.3.2023 alkaen seuraavat:

Perheen henkilömäärä
Tuloraja euroina/kk Maksuprosentti
2 3874 10,7 %
3 4998 10,7%
4 5675 10,7%
5 6353 10,7%
6 7028 10,7%

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 1.3.2023 alkaen 265 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Asiakasmaksun määräytyminen

Huoltajat ilmoittavat tulonsa ja niiden muutokset varhaiskasvatuksen laskutukseen tuloselvityslomakkeellaTuloselvityslomake tulee toimittaa ensimmäisen kuukauden aikana. Mikäli tulotietoja ei toimiteta, peritään korkein varhaiskasvatusmaksu. Päätettäessä lasten varhaiskasvatuksesta määrättävästä maksusta otetaan perheen tuloina huomioon palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Jos kuukausittaiset tulot vaihtelevat, otetaan kuukausitulona huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Veronalaisena tulona voidaan ottaa huomioon myös viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistetut vastaavat veronalaiset tulot korotettuna niillä prosenttimäärillä, jotka verohallitus vuosittain antamissaan päätöksissä ennakkoperinnän laskemisperusteista määrää.
Porotulojen liitteeksi toimitetaan päätös eläinkohtaisesta tuesta sekä poronhoidon tuloslaskelma.

Tulona ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulotukena maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea. (11.5.2007/585)

Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ja tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus.

Varhaiskasvatusmaksu määrätään sen maksamisajankohdan tilannetta vastaavaksi joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Varhaiskasvatusmaksun suuruuteen vaikuttavat asiat

Asiakasmaksun suuruuteen vaikuttaa varhaiskasvatuspäätöksessä ja – sopimuksessa määritelty varhaiskasvatusmuoto ja sovittu toimintapäivien määrä. Kokopäivähoidossa lapsen varhaiskasvatuksen tarve on yli 5 tuntia päivässä. Osapäivähoidossa lapsen tarve päivässä on enimmillään 5 tuntia tai vähemmän. Tällöin maksu on 60 % kunkin maksuluokan maksusta. Maksu porrastetaan maksuluokkiin kalenterikuukauden varattujen hoitopäivien mukaan seuraavasti:

Hoitopäiviä
1-8 pv/kk             maksu    60 %
9-16 pv/kk          maksu    80 %
yli 16 pv/kk         maksu  100 %

Mikäli lapsi on enintään 20 tuntia viikossa järjestettävään varhaiskasvatukseen, laskutetaan se
60 % mukaisesti.
Tilapäisen varhaiskasvatuksen maksu on osapäivähoidossa 15€/pvä ja kokopäivähoidossa 20€/pvä.

Esikoululaisen iltapäivän varhaiskasvatuksen maksuluokat

 3-​5 tuntia/pv                        maksu 60%
enintään 3 tuntia/pv            maksu 40%
enintään 1 tunti/pv              maksu 20%

Jos lapsen varhaiskasvatus alkaa tai loppuu kesken kalenterikuukauden, maksu peritään toteutuneiden päivien mukaan.
Mikäli huoltajat eivät ota vastaan lapselle haettua ja myönnettyä varhaiskasvatuspaikkaa eikä sitä ole peruttu ennen päätöksen mukaista alkamisajankohtaa, huoltajilta voidaan periä puolet kuukausimaksusta.

Varhaiskasvatusmaksusta saatavat hyvitykset

Pääsääntöisesti maksu peritään myös lapsen tilapäisten poissaolojen ajalta. Kuitenkin mikäli lapsi on sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta yli 10 päivää kalenterikuukauden aikana, peritään puolet kuukausimaksusta. Jos sairaus kestää koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä ollut poissa koko kalenterikuukauden, eikä lapselle ole tehty määräaikaista keskeytystä, peritään puolet kuukausimaksusta.

Huoltajilla on mahdollisuus tehdä lapselle tilapäinen keskeytys, joka on kestoltaan vähintään neljän viikon mittainen. Mikäli keskeytys ilmoitetaan kirjallisesti viimeistään kaksi viikkoa ennen keskeytyksen alkamista, ei ilmoitetuilta kuukausilta peritä maksua. Perhe ei voi hakea tilapäisen keskeytyksen ajalta lastenhoidon tukia.