Arkisto

Kategoriat
11 joulukuun, 2020

Enontekiön Sähkö Oy:n osakekauppa

Isot asiat puhuttavat kuntalaisia ja luottamushenkilöitä Enontekiön kunnassa. Niitä onkin riittänyt myös tänä kuluneena vuonna. Se kertoo siitä, että ympärillämme oleva yhteiskunta muuttuu nopeasti. Olemassa olevat rakenteet muuttavat muotoaan ja samalla myös kunnan rooli muuttuu eri tilanteissa. Kunnan on siis sopeuduttava näihin muutoksiin nopeammin erilaisin tavoin.

Enontekiön Sähkö Oy tuottaa kuntalaisille sähkönsiirtopalvelua. Yhtiön toiminta on luvanvaraista (Sähkömarkkinalaki, 2. luku 4§), mikä tarkoittaa sitä, että sähkömarkkinaviranomaisena Energiavirasto valvoo yhtiön toimintaa sekä asettaa sille tavoitteita ja vaatimuksia.

Energiaviraston mukaan Enontekiön Sähkö Oy:n verkkoon ei ole tehty riittävästi korjausinvestointeja, mikä on alentanut huomattavasti verkon nykykäyttöarvoa. Viraston mukaan Enontekiön Sähkö Oy:n verkkoon pitää tehdä vuosittain n. 850 000 euron investoinnit seuraavan kymmenen vuoden aikana, jotta verkko saadaan lupaehtojen edellyttämälle tasolle.

Enontekiön Sähkö Oy:n tulos on ollut positiivinen viimeisten viiden vuoden aikana seuraavasti: 2015: 70 000 €, 16: 2000 €, 2017: 110 000 €, 2018: 74 000 €, 2019: 137 000 €.

Tulos on ollut siis positiivinen, mutta kun verrataan sitä yhtiön vuosittaiseen investointitarpeeseen, joka on 850 000 €, niin se on täysin riittämätön. Tästä syytä kuluneiden vuosien verkon investointivelka on kasvanut vuosi vuodelta suuremmaksi. Tuo velka on maksettava tavalla tai toisella.

Eduskunta hyväksyi 2019 lisätalousarviossaan poikkeuksellisen yhteensä seitsemän miljoonan euron suuruisen tuen Enontekiön alueen sähköhuollon varmistamiseen. Tuki tulee käyttää seuraavan kymmenen vuoden aikana edellyttäen, ettei kunta omista suoraan tai välillisesti Enontekiön Sähkö Oy:tä. Tuella haluttiin turvata Enontekiön kunnan alueen sähköverkon kunto ja samalla pitää kuluttajien maksama siirtohinta kohtuullisena.

Enontekiöllä maksettava sähkön siirtohinta on kallis. Tähän siirtohintaan tuleva korotuspaine ilman tuota valtion tukea olisi ollut kestämätön ratkaisu kuluttajien maksettavaksi. Tästä syystä kunnanvaltuusto teki 08.05.2019 periaatepäätöksen yhtiön myynnistä ja kunnanhallitus lähti asiaa valmistelemaan.

Asiaa on käsitelty useaan otteeseen kunnanhallituksessa, joka on ohjannut asian etenemistä. Kaikki mahdolliset vaihtoehdot on käyty läpi. Myös osuuskuntamalli on selvitetty, mutta sille ei selvityksen mukaan ollut toimintaedellytyksiä.

Tilanteen edetessä neuvotteluvaiheeseen mahdollisen ostajan kanssa asiassa oli noudatettava osapuolten asettamia toivomuksia mm. sitä, ettei ostaja halunnut vielä tässä vaiheessa nimeään eikä kauppahintaa julkisuuteen.

Neuvotellun sopimuksen ehdot olivat myönteisiä Enontekiön Sähkö Oy:n kuluttajille. Siinä muun muassa rajoitettiin sähkönsiirtopaine tosiasiallisesti enintään kahteen prosenttiin vuodessa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Jos yhtiö olisi jäänyt kunnan omistukseen, se olisi menettänyt valtion tuen ja nousupaine olisi ollut huomattavasti suurempi. Yhtiön suunnitelmissa oli nostaa siirtohintaa jo ensi vuonna viisi prosenttia. Korotuspaine olisi ollut suuri myös tulevina vuosina.

Valtuusto halusi valita kuntalaisille ja kunnalle paremman vaihtoehdon. Ostaja on tunnettu ja turvallinen taho: lappilainen toimija Napapiirin Energia ja Vesi sekä kotimainen ja paikallinen OP henkivakuutus. Molemmat haluavat toimia kestävästi ja pitkäjänteisesti.

Kauppahinta on merkittävä myös kunnan kannalta.  8,7 miljoonaa euroa vastaa noin puolta Enontekiön kunnan vuosittaisesta budjetista.  Kunnan taseessa oleva ylijäämä helpottaa tulevien investointien kuten mm. hyvinvointikeskuksen rahoittamista, jossa puhutaan yhteensä 5-6 miljoonan euron kustannuksesta.

Kun huomioidaan kauppasumma, valtion tuki ja vielä kunnan takaamien Enontekiön Sähkö Oy:n lainavastuiden poistuminen puhutaan lähes 18 miljoonan euron kokonaisuudesta, joka vaikuttaa tavalla tai toisella Enontekiön aluetalouteen.

Valtuuston kutsussa (otsikossa) mainittiin hallintosäännön edellyttämällä tavalla suljetuin ovin käsittelystä, josta valtuuston tuli päättää ja näin valtuusto tekikin. Käydyn keskustelun sekä ostajan kanssa käydyn neuvottelun jälkeen valtuusto käsitteli asian avoimesti, jolloin kaikki halukkaat pääsivät seuraamaan kokousta. Valtuutetuilla oli mahdollisuus tutustua etukäteen kaikkeen käytettävissä olleeseen materiaaliin.

Kaupalla ei ole suoria vaikutuksia työpaikkoihin. Ostaja on ilmoittanut pitävänsä ammattitaitoista ja paikallista henkilöstöä kulmakivenä sähköverkon huoltovarmuuden turvaamisessa. Sähköverkkoon tehtävien investointien vuoksi työvoiman tarve Enontekiön Sähkö Oy:n toiminta-alueella entisestään kasvaa.

Seppo Alatörmänen, kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Juha-Pekka Mäntyvaara, kunnanvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Elli-Maria Kultima, kunnanhallituksen puheenjohtaja
Taru Mäkitalo, kunnanhallituksen 1, varapuheenjohtaja
Janne Näkkäläjärvi, kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat