Asuminen ja ympäristö

Hetan kylän kehittäminen

Hetan kyläkeskuksen kehittämiseksi on laadittu konsulttityönä tulevaisuusskenaariot ja niiden visuaalinen esitys vuonna 2020. Siinä asetetut tavoitteet pyritään toteuttamaan lähivuosina.

Suunnittelutyön tavoitteena on ollut muodostaa selkeä tulevaisuudenkuva Hetan kyläkuvan kehittämisestä ja siihen tukeutuvista toimenpiteistä, jotka vahvistavat alueen viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta asukkaiden, yrittäjien ja matkailijoiden näkökulmasta. Suunnittelutyössä kiinnitettiin erityistä huomiota nykyisen seurakuntatalon alueeseen, keskustassa olevan kerrostalon ja vanhojen koulurakennusten alueeseen sekä ranta‐alueiden toiminnallisuuden kehittämiseen.

Suunnittelutyön ideointivaihe toteutettiin osallistavana työpajana sekä erillisinä haastatteluina, jossa esille nousseiden ajatusten ja ideoiden tukeutuen muodostettiin raamit alueen vaihtoehtojen muodostamiselle. Ideointivaiheen jälkeen laadittiin kaksi vaihtoehtoista skenaarioluonnosta (A ja B), joissa tutkittiin alueen mahdollista rakennetta, liikennejärjestelyjä, viheralueita ja eri toimintojen sijoittumista suunnittelualueelle.

Hankkeessa tuotettua materiaalia:

Tulevaisuusskenaariot, selostus (pdf, 5 Mt)

Suunnitelmat kartalla (pdf, 688 kt)

Suunnitelmavideo