Asuminen ja ympäristö

Tonttien varaus- ja luovutusehdot

Kunnanvaltuusto on päättänyt voimassaolevat tonttien varaus- ja luovutusehdot 22.3.2023 § 36.

Tontit voidaan luovuttaa varattaviksi, kun alueen hinnoittelupäätös on saanut lainvoiman. Pääsääntöisesti tontit ovat varattavissa jatkuvan haun periaatteella, jolloin tontit varataan hakijoille varaushakemusten saapumisjärjestyksessä. Osa tonteista voidaan asettaa määräajaksi yleiseen hakuun (kts. kohdat 1.4. ja 2.4.). Loma-asunto- ja liiketontteja on mahdollista myydä myös tarjouskilpailun perusteella. Omakotitontit on tarkoitettu vakituiseen asumiseen ja kunnan tavoitteena on tarjota niitä Enontekiön kuntalaisille kohtuulliseen hintaan.

1. Omakotitonttien ja loma-asuntotonttien yleiset varaus- ja luovutusehdot

1.1. Varauksen tekeminen

Varauksen tekeminen on mahdollista milloin tahansa. Varaushakemus tulee tehdä kirjallisena ja toimittaa Enontekiön kunnan kirjaamoon. Omakoti- tai loma-asuntotontin varauksesta tehdään viranhaltijapäätös.

Omakoti- ja loma-asuntotontteja voi olla kullekin taloudelle tai yritykselle varattuna vain yksi tontti kerrallaan. Tontteja ei myydä eikä vuokrata tahoille, joilla on jo rakentamattomia vastaavaan käyttötarkoitukseen tarkoitettuja tontteja.

1.2. Varausmenettely ja varausmaksu

Varaus on sitova, kun kunta ja tontin varaaja ovat allekirjoittaneet varaussopimuksen (voidaan tehdä sähköisesti) ja varausmaksu on maksettu. Omakotitontin ja loma-asuntotontin varausmaksu on 3% kauppahinnasta tai minimissään 300 euroa. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta, mutta ei vuokrasta. Mikäli viranhaltijapäätös ei saavuta lainvoimaa, varaus purkaantuu, ja varausmaksu palautetaan varaajalle. Muutoin varaus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta. Varausta ei voi siirtää toiselle. Tontti voidaan myydä tai vuokrata myös ilman varausmenettelyä.

Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle. Tontin luovutusta (osto tai vuokraus) on pyydettävä varaussopimuksen voimassaoloaikana. Ellei tontin luovutusta ole pyydetty ennen varausajan päättymistä, katsotaan varaus rauenneeksi. Jos varattu tontti vapautuu, se laitetaan yleiseen hakuun. Mahdollisesti vapautuvia tontteja ei voi jonottaa.

1.3. Varauksen jatkaminen

Varaukselle voidaan myöntää varaajan hakemuksesta jatkoaikaa enintään 12 kuukautta, jatkoajalta peritään myös varausmaksu. Varausajan jatkamiseen tulee olla perusteltu hyväksyttävä syy.

1.4. Uuden alueen tai kaavamuutosalueen varausmenettely

Uudet tontit voidaan asettaa määräajaksi yleiseen hakuun. Hakuaika on vähintään kaksi viikkoa. Määräaikahausta tiedotetaan kunnan internetsivuilla ja paikallislehdessä. Jos hakuaikana samaan tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja valitaan arpomalla. Rakentamattomien, vastaavaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen tonttien omistajat ja viimeisen kolmen vuoden aikana Enontekiön kunnalta loma-asunto- tai pientalotontin ostaneet tai vuokranneet, eivät ole määräaikahaussa hakukelpoisia. Tonttia voi hakea myös yritys, mutta yksityishenkilöt ovat etusijalla, jos tontinsaaja joudutaan arpomaan. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida arvonnassa. Määräaikahaun jälkeen vapaaksi jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

1.5. Tontin osto tai vuokraus

Varausmenettelyssä olevat tontit voi ostaa tai vuokrata. Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettava kunnan määräämässä ajassa tontin luovutuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi, ellei erityisestä syystä ole toisin sovittu. Jos kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen tekeminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, raukeaa tehty päätös ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksua ei palauteta luovutuspäätöksen raukeamisen johdosta.

Ostaja vastaa kiinteistönmuodostamiskuluista, kaupanvahvistajan palkkiosta, varainsiirtoverosta ja lainhuudatuskustannuksista.

Omakotitonttien ja loma-asuntotonttien maanvuokrasopimuksissa vuokra-aika on 30 vuotta ja vuotuinen vuokra 6 % tontin kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun. Vuokraa tarkistetaan vuosittain siten, että tarkistusindeksi on kunkin vuoden lokakuun indeksiluku. Indeksiä ei tarkisteta alaspäin. Vuokralainen voi lunastaa tontin kun rakentamisvelvoite on täytetty. Maksettuja vuosivuokria ei hyvitetä myöhemmin tonttia ostettaessa.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjassa tai maanvuokrasopimuksessa. Kauppakirjat ja maanvuokrasopimukset laaditaan liitteenä olevien mallien mukaisesti, mutta tarpeen vaatiessa sopimusehtoja voidaan muokata tapauskohtaisesti.

1.6. Rakentamisvelvoite ja sopimussakko

Luovutuksensaaja sitoutuu rakentamaan rakennuspaikalle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisen asuinrakennuksen kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta lukien siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta erityisistä syistä myöntää pidennystä rakennusajalle.

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa. Sopimussakko myytävillä tonteilla on 20 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty. Vuokratonteilla kunnalla on oikeus purkaa maanvuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden. Sopimuksen purkaminen on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velvoitteen täyttämiselle asetettu määräaika on päättynyt.

1.7. Vallintarajoitus ja sopimussakko

Ostaja ei saa luovuttaa kaupan kohteena olevaa määräalaa tai siitä muodostettua tilaa rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna edelleen, ellei kunta anna tähän kirjallista suostumustaan. Mikäli tontti luovutetaan rakentamattomana edelleen, ostaja sitoutuu ottamaan kohdan 1.6 ehdon luovutuskirjaan. Tällöin rakentamisvelvoite ja mahdollinen sopimussakko siirtyvät uudelle omistajalle.

Mikäli ostaja luovuttaa kaupan kohteena olevan määräalan tai siitä muodostetun tilan sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan kunnalle sopimussakkona kauppahinnan määrän kaksinkertaisena.

Kunta voi vapauttaa luovutuksensaajan joko kokonaan tai osittain tässä tarkoitetun sopimussakon suorittamisesta.

1.8. Käyttötarkoitus

Rakennusvalvonnalla on toimivalta kieltää maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n nojalla rakennusluvan vastainen käyttö sakon uhalla tapauksissa, joissa huoneistoa käytetään rakennusluvan vastaisesti.

2. Yritystonttien yleiset varaus- ja luovutusehdot

Yritystontilla tarkoitetaan tässä yritystoimintaa palvelevan teollisuus-, liike- tai palvelurakentamisen sallivaa rakennuspaikkaa. Myös kerros- ja rivitalotontteihin sovelletaan yritystonttien varaus- ja luovutusehtoja.

2.1. Varauksen tekeminen

Varauksen tekeminen on mahdollista milloin tahansa. Varaushakemus tulee tehdä kirjallisena ja toimittaa Enontekiön kunnan kirjaamoon. Varauksen voi tehdä perustettavan yrityksen tai jo voimassa olevan yrityksen nimiin. Varauksen voi tehdä vain yrityksen perustajajäsenet (perustettava yritys), tai kaupparekisteriotteessa esitetyt, tai / ja nimenkirjoitusoikeuden omaava, eikä varausta voi siirtää kolmannelle. Yritystontin varauksesta tehdään viranhaltijapäätös.

Hakijalla voi olla samanaikaisesti varattuna useampi yritystontti, mikäli yritystoiminnan laajuus tai muoto osoittaa, että toiminnoille tarvitaan useampi kuin yksi rakennuspaikka.

2.2. Varausmenettely ja varausmaksu

Varaus on sitova, kun kunta ja tontin varaaja ovat allekirjoittaneet varaussopimuksen (voidaan tehdä sähköisesti) ja varausmaksu on maksettu. Yritystontin varausmaksu on 3% kauppahinnasta tai minimissään 1000 euroa. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta, mutta ei vuokrasta. Mikäli viranhaltijapäätös ei saavuta lainvoimaa, varaus purkaantuu, ja varausmaksu palautetaan varaajalle. Muutoin varaus on voimassa kaksitoista (12) kuukautta. Varausta ei voi siirtää toiselle. Tontti voidaan myydä tai vuokrata myös ilman varausmenettelyä.

Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle. Tontin luovutusta (osto tai vuokraus) on pyydettävä varaussopimuksen voimassaoloaikana. Ellei tontin luovutusta ole pyydetty ennen varausajan päättymistä, katsotaan varaus rauenneeksi. Jos varattu tontti vapautuu, se laitetaan yleiseen hakuun. Mahdollisesti vapautuvia tontteja ei voi jonottaa.

2.3. Varauksen jatkaminen

Varaukselle voidaan myöntää varaajan hakemuksesta jatkoaikaa enintään 12 kuukautta, jatkoajalta peritään myös varausmaksu. Varausajan jatkamiseen tulee olla perusteltu hyväksyttävä syy.

2.4. Uuden alueen tai kaavamuutosalueen varausmenettely

Uudet tontit voidaan asettaa määräajaksi yleiseen hakuun. Hakuaika on vähintään kaksi viikkoa. Määräaikahausta tiedotetaan kunnan internetsivuilla ja paikallislehdessä. Jos hakuaikana samaan tonttiin on useampia hakijoita, tontinsaaja valitaan arpomalla. Rakentamattomien, vastaavaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen tonttien omistajat eivät ole määräaikahaussa hakukelpoisia. Hakuajan ulkopuolella saapuneita hakemuksia ei huomioida arvonnassa. Määräaikahaun jälkeen vapaaksi jääneet tontit siirtyvät jatkuvaan hakuun.

2.5. Tontin osto tai vuokraus

Varausmenettelyssä olevat tontit voi ostaa tai vuokrata. Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettava kunnan määräämässä ajassa tontin luovutuspäätöksen tultua lainvoimaiseksi, ellei erityisestä syystä ole toisin sovittu. Jos kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen tekeminen viivästyy ilman hyväksyttyä syytä, raukeaa tehty päätös ja kunnalla on oikeus luovuttaa tontti toiselle hakijalle. Varausmaksua ei palauteta luovutuspäätöksen raukeamisen johdosta.

Ostaja vastaa kiinteistönmuodostamiskuluista, kaupanvahvistajan palkkiosta, varainsiirtoverosta ja lainhuudatuskustannuksista.

Yritystonttien maanvuokrasopimuksissa vuokra-aika on enintään 30 vuotta. Vuotuinen vuokra on 6 % tontin kauppahinnasta sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoituspäivänä tiedossa olevaan elinkustannusindeksin pistelukuun. Vuokraa tarkistetaan vuosittain siten, että tarkistusindeksi on kunkin vuoden lokakuun indeksiluku. Indeksiä ei tarkisteta alaspäin. Vuokralainen voi lunastaa tontin kun rakentamisvelvoite on täytetty. Maksettuja vuosivuokria ei hyvitetä myöhemmin tonttia ostettaessa.

Tontin saajan oikeudet ja velvollisuudet sovitaan lopullisesti kauppakirjassa tai maanvuokrasopimuksessa. Kauppakirjat ja maanvuokrasopimukset laaditaan liitteenä olevien mallien mukaisesti, mutta tarpeen vaatiessa sopimusehtoja voidaan muokata tapauskohtaisesti.

2.6. Rakentamisvelvoite ja sopimussakko

Luovutuksensaaja sitoutuu rakentamaan rakennuspaikalle asemakaavan, rakennusjärjestyksen ja hyväksyttyjen piirustusten mukaisia uudisrakennuksia, joiden yhteenlaskettu kerrosala on vähintään 60 % kaavan mukaisesta enimmäisrakennusoikeudesta. Rakennukset on saatettava kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan tai maanvuokrasopimuksen allekirjoittamisesta siihen valmiusasteeseen, että rakennustarkastusviranomainen voi siinä suorittaa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksyttävän käyttöönottokatselmuksen. Kunta voi kirjallisesta hakemuksesta erityisistä syistä myöntää pidennystä rakennusajalle.

Rakentamisvelvollisuuden rikkomisesta peritään viivästysajalta sopimussakkoa. Sopimussakko myytävillä tonteilla on 30 % kohteen kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua jokaiselta alkavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes rakentamisvelvoite on täytetty. Vuokratonteilla kunnalla on oikeus purkaa maanvuokrasopimus, jos vuokralainen laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden. Sopimuksen purkaminen on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun velvoitteen täyttämiselle asetettu määräaika on päättynyt.

2.7. Vallintarajoitus ja sopimussakko

Ostaja ei saa luovuttaa kaupan kohteena olevaa määräalaa tai siitä muodostettua tilaa rakentamattomana tai vajaasti rakennettuna edelleen, ellei kunta anna tähän kirjallista suostumustaan. Mikäli tontti luovutetaan rakentamattomana edelleen, ostaja sitoutuu ottamaan kohdan 2.6 ehdon luovutuskirjaan. Tällöin rakentamisvelvoite ja mahdollinen sopimussakko siirtyvät uudelle omistajalle.

Mikäli ostaja luovuttaa kaupan kohteena olevan määräalan tai siitä muodostetun tilan sopimuksen vastaisesti rakentamattomana edelleen, hän on velvollinen suorittamaan kunnalle sopimussakkona kauppahinnan määrän kaksinkertaisena.

Kunta voi vapauttaa luovutuksensaajan joko kokonaan tai osittain tässä tarkoitetun sopimussakon suorittamisesta.

2.8. Käyttötarkoitus

Rakennusvalvonnalla on toimivalta kieltää maankäyttö- ja rakennuslain 182 §:n nojalla rakennusluvan vastainen käyttö sakon uhalla tapauksissa, joissa huoneistoa käytetään rakennusluvan vastaisesti.

Varaussopimusmalli
Kauppakirjamalli asuintontit
Kauppakirjamalli yritystontit
Maanvuokrasopimusmalli asuintontit
Maanvuokrasopimusmalli yritystontit

Lisätietoja antaa:
maankäyttöinsinööri eanangeavahusinšenevra
Kai Takkunen 040 5716537 kai.takkunen(at)enontekio.fi