Asuminen ja ympäristö

Tonttien varausehdot

Enontekiön kunta luovuttaa hakemuksesta omistamansa tontin rakentajalle noudattaen näitä tontinvarausehtoja. Rakentajan tulee tehdä tonttia koskeva kirjallinen varaushakemus.

Tontit luovutetaan varaamisjärjestyksessä aikaisemman käytännön mukaisesti. Varaus on voimassa 12 kuukautta, johon voidaan erityisistä syistä myöntää enintään 12 kuukautta jatkoaikaa. Kauppakirja tai maanvuokrasopimus on allekirjoitettava varaussopimuksen voimassaoloaikana. Varausmaksu on omakotitonteilla ja loma-asuntotonteilla 300 euroa, rivitalotonteilla 500 euroa ja muilla tonteilla 1000 euroa. Varausmaksu hyvitetään kauppahinnasta. Varauksen peruuntuessa varausmaksua ei palauteta varaajalle.

Tontille on rakennettava valmiiseen kuntoon asemakaavan mukaiseen tarkoitukseen kauppakirjassa määrätty rakennus kolmen vuoden kuluessa kauppakirjan allekirjoituspäivästä. Mikäli ostaja laiminlyö edellä tarkoitetun rakentamisvelvollisuuden, hän on velvollinen suorittamaan myyjälle sopimussakkona 20 % kauppahinnasta määräajan umpeen kuluttua ja jokaiselta seuraavalta 12 kuukauden kaudelta, kunnes velvoite on täytetty.

Uudet tontit voidaan asettaa määräajaksi yleiseen hakuun. Mikäli yleisessä haussa samaan tonttiin tulee useampia hakemuksia, tontin saaja arvotaan. Yleisen haun jälkeen vapaaksi jääneet tontit ovat haettavissa niin sanotun jatkuvan haun periaatteella. Jatkuvassa haussa olevat tontit varataan ensimmäiselle hakijalle.

Lisätietoja antaa:
maankäyttöinsinööri eanangeavahusinšenevra
Kai Takkunen 040 5716537 kai.takkunen@enontekio.fi