Arkisto

Kategoriat
11 huhtikuun, 2024

Kunnanhallitus kokoontui 9.4.

Kunnanhallitus hyväksyi allekirjoitettavaksi Lapin hyvinvointialueen toimittaman esivuokrasopimuksen, joka koskee Karesuvantoon rakennettavaan monitoimitaloon tulevia terveydenhuollon vastaanottotiloja. Kunnanhallitus antoi tekniselle johtajalle valtuudet allekirjoittaa esivuokrasopimus kunnan puolesta.

Hetan korttelin 71 asemakaavamuutos sekä Hetan lämpölaitoksen asemakaava ja asemakaavamuutos ovat etenemässä ehdotusvaiheeseen mahdollistaen pienimuotoisen matkailupalvelurakentamisen sekä uuden lämpölaitoksen rakentamisen Hettaan. Kunnanhallitus päätti asettaa Hetan korttelin 71 asemakaavan muutosehdotuksen ja Hetan lämpölaitoksen asemakaava- ja asemakaavamuutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja että niistä pyydetään asianmukaiset lausunnot.

Kunnanhallitus julisti yritys- ja kehittämisasiantuntijan viran haettavaksi. Hakuaika 10.4 – 30.4.2024. Yritys- ja kehittämisasiantuntija vastaa Enontekiön kunnan elinkeinojen kehittämisen palveluista toimialavastaavana yhdessä kunnanjohtajan kanssa. Hän toimii elinvoimalautakunnassa toimialan esittelijä sekä lautakunnan sihteerinä.

Hallintosäännön mukaan toimialajohtajan tai toimialavastaavan sijaisena toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan nimeämä varahenkilö. Yleishyväksyjiä kaikkien toimialojen osalta ovat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Kunnanjohtajan virkavapaan sekä irtisanoutumisen lisäksi tuleva kesälomakausi huomioiden on tarpeen, että kunnanjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi kunnassa on kolmas yleishyväksyjä. Kunnanhallitus päätti, että kunnanjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi Enontekiön kunnan yleishyväksyjänä toimii tekninen johtaja vastuuviranhaltijan tai hänen sijaisensa ollessa poissa tai estynyt.

Kunnanhallitus päätti 27.3.2024 ottaa käsiteltäväkseen kunnanjohtajan päätöksen 19.3.2024 rakennuttamispäällikön palkan lisäkorvauksesta. Rakennuspäällikön palkka on vahvistettu kunnanhallituksessa 30.1.2024 kokonaispalkkana. Hän toimii elinvoimalautakunnan esittelijänä vastuulleen määrätyissä asioissa, eikä kyseessä ole rakennuttamispäällikön virkaa vaativampi lisätehtävä. Kunnanhallituksen päätöksenä on, ettei rakennuttamispäällikölle makseta lisäkorvausta elinvoiman ja kehittämisen toimialan esittelijänä toimimisesta.

Edelleen kunnanhallitus päätti, että hallintojohtaja Marja-Riitta Aallolle maksetaan kunnanjohtajan palkkaa 28.3.2024 alkaen siihen saakka, että kunnanjohtajan virkavapaus päättyy.

Enontekiön kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Arktisen Lapin ympäristönsuojelu vastuukuntanaan Sodankylä ja yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat lisäksi Utsjoki, Inari ja Muonio. Resurssi- ja valvontatarpeiden perusteella maksuosuuksien määräytyminen esitetään muutettavaksi asukaslukuperusteisesta aiheutusperusteiseksi.

Aiheutusperusteisena Enontekiön kunnan maksuosuus nousee vuodelle 2024 arvioituna 37 631 euroon, joka on huomioitu 2024 talousarviossa.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Arktisen Lapin ympäristönsuojelun yhteistoimintasopimuksen maksuperusteiden määräytymisen muuttamisen asukaslukuperusteisesta aiheuttamisperusteiseksi 1.1.2024 alkaen.

Enontekiön kunta nimeää edustajakseen saamelaisten sosiaali- ja terveysasiain yhteistyöelimeen Saamelaiskäräjien vaalikaudelle 2024–2027 sivistysjohtaja Anne-Maria Näkkäläjärven.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_942024

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat