Arkisto

Kategoriat
7 marraskuun, 2019

Elinvoimalautakunta esittää yksimielisesti Peltovuoman koulun lakkauttamista

Enontekiön elinvoimalautakunta päätti kokouksessaan 5.11. esittää yksimielisesti kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että kunnan kouluverkkoa muutetaan siten, että Peltovuoman koulu lakkautetaan ja opetus (0.-2. luokat) siirretään Hetan yhtenäisen peruskoulun kouluverkkoon kuuluvaksi 1.1.2020 alkaen. Peltovuoman koulun 0.-2. luokkien oppilaat ja opettajat siirtyvät Hetan yhtenäiseen peruskouluun lukukauden 2020 alusta.

Osallisille varataan hallintolain 41 §:n mukaisesti mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä annetaan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Elinvoimalautakunnan esitys perusteluineen on nähtävillä kunnanvirastolla koulusihteerin huoneessa, ja tarkempaa tietoa asiasta saa hallinnolliselta rehtorilta Riitta Peltovuomalta.

Asiasta järjestetään kuulemistilaisuus Peltovuoman koululla 25.11.2019 klo 18.00 alkaen. Asian vaikutuspiiriin kuuluvilla ym. toimijoilla on mahdollisuus toimittaa kirjalliset mielipiteet asiaan 26.11.2019 klo 15 mennessä sähköpostilla Enontekiön kunnan kirjaamoon kirjaamo@enontekio.fi tai kirjeitse osoitteella Enontekiön kunta/Kirjaamo, Ounastie 165, 99400 Enontekiö.

Kunnanvaltuuston hyväksymän talousarvion 2019 mukaisesti on teetetty kunnan palveluja koskevan palvelurakenneselvitys nykytilanteesta ja tulevaisuudesta tammi-helmikuussa 2019. Selvitykseen sisältyi kunnan talouden painelaskelmat.

Elinvoimalautakunnan esityksen taustalla on em. kunnan palvelurakenneselvitys ja toimialojen toimenpide-esitykset. Kunnanhallitus on käsitellyt keväällä palvelurakenneselvitystä ja toimialojen esityksiä sekä evästänyt jatkovalmistelua. Selvityksessä nousi esille tuolloin mm. opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelutaso ja –verkko.

Opetustoimen selvityksen perusteella kouluverkkoon on perusteltua tehdä muutos Peltovuoman koulun (0.-2. luokat) osalta. Peltovuoman koulussa on tällä hetkellä kuusi oppilasta 0.-2. luokilla. Oppilasennusteen mukaisesti oppilasmäärä pysyy alhaisena pudoten lukuvuonna 2025-26 kolmeen oppilaaseen (ennustevälillä 2020-26 alle 10 oppilasta/lukuvuosi).

Kouluverkon muutos on perusteltu pedagogisten, sosiaalisten ja taloudellisten seikkojen vuoksi. Myös oppilashuoltopalvelujen parempi saatavuus oppilaille tukee kouluverkon muutosta. Valmistelussa on lähdetty siitä, että Peltovuoman koulun oppilaat siirtyisivät kevätlukukauden 2020 alusta lähtien Hetan yhtenäisen peruskoulun oppilaiksi. Peltovuoman koulun luokanopettajille tarjottaisiin siirtymistä Hetan yhtenäisen peruskoulun opettajiksi. Ruoka- ja puhtaanapidon työntekijälle tarjottaisiin siirtymistä Hetan toimipisteisiin.

(päivitetty 14.11.2019 klo 8.13 kuulemistilaisuuden päivämäärä)


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat