Arkisto

Kategoriat
1 marraskuun, 2019

Elinvoimalautakunta käsittelee Peltovuoman koulun ja varhaiskasvatusyksikön mahdollisia muutoksia

Enontekiön elinvoimalautakunta käsittelee Peltovuoman koulun ja varhaiskasvatusyksikön tulevaisuutta kokouksessaan 5.11. Lisäksi kuntalaisia tullaan kuulemaan asiassa. Osallisille varataan hallintolain mukaan mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä annetaan tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta. Tästä mahdollisuudesta kunta tiedottaa erikseen.

Enontekiön kunta on valtuuston hyväksymän talousarvion 2019 mukaisesti teettänyt kunnan palveluja koskevan palvelurakenneselvityksen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta tammi-helmikuussa 2019. Selvitykseen sisältyy kunnan talouden painelaskelmat. Kunnan palvelurakenteen tarkastelun ja mahdollisten muutosten myötä kunta pyrkii turvaamaan kunnan toiminnan ja kehittämisen myönteiset näkymät myös tulevaisuudessa.

Toimialat ovat laatineet palvelurakenneselvitykseen tukeutuen toimenpide-esitykset. Kunnanhallitus on käsitellyt keväällä palvelurakenneselvitystä ja toimialojen esityksiä sekä evästänyt jatkovalmistelua. Myös johtoryhmä ja kuntakonsernin kehittämispaja ovat käsitelleet selvitystä ja toimenpide-esityksiä. Selvityksessä nousi esille mm. opetustoimen ja varhaiskasvatuksen palvelutaso ja –verkko.

Opetustoimen selvityksen perusteella kouluverkkoon on perusteltua tehdä muutos Peltovuoman koulun (0.-2. luokat) osalta. Peltovuoman koulussa on tällä hetkellä kuusi oppilasta 0.-2. luokilla. Oppilasennusteen mukaisesti oppilasmäärä pysyy alhaisena pudoten lukuvuonna 2025-26 kolmeen oppilaaseen (ennustevälillä 2020-26 alle 10 oppilasta/lukuvuosi).

Kouluverkon muutos on perusteltu pedagogisten, sosiaalisten ja taloudellisten seikkojen vuoksi. Myös oppilashuoltopalvelujen parempi saatavuus oppilaille tukee kouluverkon muutosta. Valmistelussa on lähdetty siitä, että Peltovuoman koulun oppilaat siirtyisivät kevätlukukauden 2020 alusta lähtien Hetan yhtenäisen peruskoulun oppilaiksi.

Varhaiskasvatuksen selvityksen perusteella palveluverkkoa tulisi muuttaa Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin toimintojen osalta. Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodissa on tällä hetkellä 2 lasta. Selvityksen mukaisesti pedagogiset ja sosiaaliset seikat sekä taloudelliset tekijät tukevat varhaiskasvatuksen palveluverkon muutosta siten, että Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin palvelut tuotettaisiin ensi vuoden alusta lähtien Päiväkoti Riekossa Hetassa.

Peltovuoman koulun luokanopettajille tarjottaisiin siirtymistä Hetan yhtenäisen peruskoulun opettajiksi. Peltovuoman ryhmäperhepäiväkodin perhepäivähoitajille tarjottaisiin siirtymistä ryhmäavustajaksi Päiväkoti Riekkoon ja toinen voisi jatkaa henkilökohtaisena avustajana. Ruoka- ja puhtaanapidon työntekijälle tarjottaisiin siirtymistä Hetan toimipisteisiin.


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat