Arkisto

Kategoriat
13 lokakuun, 2022

Hyvinvointi ja kestävä kehitys Enontekiön kuntastrategian 2022-2025 painopisteitä

Enontekiön kuntastrategia 2022-2025 on julkaistu. Strategian pääpaino on asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoimaisuuden tukemisessa sekä palvelujen kestävässä tuottamisessa.

Kuntastrategia 2022-2025 määrittelee Enontekiön kunnan arvot, toiminnan painopisteet ja tavoitteet kuluvan valtuustokauden ajaksi. Strategia on laadittu kuntalaisia, henkilöstöä, luottamushenkilöitä ja muita sidosryhmiä laajasti osallistaen. Kunnanvaltuusto hyväksyi strategian 18.5.2022 ja kunnanhallitus sen toteutumisen seurantaan käytettävät mittarit 30.8.2022.

Monikulttuurisuus ja yhdessä tekeminen voimavarana

Aito ja alkuperäinen luontoon sidottu kulttuuri ja elämäntapa sekä yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen ovat yksi Enontekiön kuntastrategian kulmakivistä. Kunta sitoutuu vahvasti saamen kielen ja kulttuurin edistämiseen. Myös kansainvälistä yhteistyötä ja arjen monikulttuurisuutta kolmen valtakunnan rajalla tuetaan valtuustokauden aikana.

Enontekiön kunta panostaa kuluvalla valtuustokaudella asukkaidensa mahdollisuuksiin vaikuttaa päätöksentekoon ja etsii uusia kanavia osallistumiseen ja yhdessä tekemiseen. Kunta tukee myös järjestöjen toimintaa.

Hyvinvointia laadukkailla palveluilla ja edunvalvonnalla

Enontekiön kunta panostaa laadukkaiden peruspalveluiden järjestämiseen sosiaalisesti, ympäristön kannalta ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Sote-uudistuksen myötä osa kunnan palveluista siirtyy hyvinvointialueelle, ja siihen sopeutuminen on huomioitu strategiassa. Kunta päivittää hyvinvointikertomuksen ja hyvinvointisuunnitelman tavoitteet.

Ainutlaatuinen arktinen luonto ja sen monimuotoisuus tunnistetaan strategiassa hyvinvointia lisääväksi voimavaraksi.

Enontekiön kunta tekee edunvalvontatyötä sekä maakunnallisella että valtakunnallisella tasolla kuntalaisten hyvinvoinnin ja arjen turvallisuuden edistämiseksi.

Lisää asuntoja ilmastonmuutos ja monipaikkaisuus huomioiden

Monipaikkaisen työn yleistyminen, työn ja vapaa-ajan sekoittuminen sekä kasvanut luonnonläheisen ja turvallisen tilan arvostus avaavat uusia mahdollisuuksia Enontekiön alueelle. Enontekiön kunta pyrkii parantamaan sekä tontti- että asuntotarjontaa lähivuosina.

Rakentamisessa huomioidaan ilmaston muuttuminen ja vihreä siirtymä, esimerkiksi asuntojen energiatehokkuuden kannalta. Samalla pyritään luomaan mahdollisimman viihtyisiä ja turvallisia rakennettuja ympäristöjä.

Matkailua ja luontaiselinkeinoja vahvistetaan – ei kaivoksia Enontekiölle

Kuntastrategia linjaa, että Enontekiön kunta tukee elinkeinoja ja työllisyyttä monipuolisesti. Luonto- ja kotimaanmatkailun suosion kasvu luo uusia mahdollisuuksia ympärivuotisen kestävän matkailun kehittämiselle Enontekiöllä. Toisaalta perinteisten poro- ja luontaiselinkeinojen asemaa halutaan edelleen vahvistaa. Sen sijaan kaivoshankkeita ei haluta Enontekiölle – strategia linjaa yksiselitteisesti Enontekiön pysyvän kaivosvapaana kuntana jatkossakin.

Työllisyyspalvelut siirtyvät TE-toimistoilta kunnille vuoden 2024 aikana. Kunta pyrkii varmistamaan osaavan työvoiman saatavuuden ja tukemaan uusien yritysten syntymistä alueella. Keinoja tähän ovat muun muassa saavutettavuuden ja veto- ja pitovoiman kasvattaminen.


Tutustu kuntastrategiaan: Enontekiön kuntastrategia 2022-2025


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat