Arkisto

Kategoriat
28 kesäkuun, 2022

Luontoarvot, liikennejärjestelyt ja kunnallistekniikka puhuttivat Saanajoen kaavan yleisötilaisuuksiss

Kilpisjärvelle tulevasta uudesta Saanajoen kaava-alueesta keskusteltiin kahdessa yleisötilaisuudessa 13.6. Kilpisjärvellä ja 21.6.2022 etäyhteydellä. Kilpisjärven tilaisuuden yhteydessä tehtiin myös maastokierros, jossa osallistujat tutustuivat alueeseen paikan päällä.

Molemmat tilaisuudet keräsivät paikalle runsaan joukon kilpisjärveläisiä ja muita asiasta kiinnostuneita. Uuden kaavan on tarkoitus vastata alueen tonttipulaan, ja siihen suunnitellaan tontteja sekä vakituiseen asumiseen että matkailukäyttöön.

Eniten keskustelua herättivät poronhoitoelinkeinon, maiseman ja luontoarvojen suojeleminen sekä käytännön asumiseen liittyvät asiat, kuten liikennejärjestelyt, kunnallistekniikka ja tonttien koko. Osallistujien toive oli, ettei aluetta kehitettäisi ainoastaan matkailun ehdoilla, vaan pyrkien varmistamaan vakituisten asuntojen ja paikallisten hyvinvointia lisäävien palveluiden rakentaminen.

Alueen luontoarvot ja kaavan vaikutukset tutkitaan laajasti

Molempien tilaisuuksien osallistujien päällimmäinen huolenaihe oli alueen luonnon kestokyky, ainutlaatuisen maiseman säilyminen ja kylän laajentumisen vaikutus poronhoitoon. Kaavoituksessa tullaan kiinnittämään erityistä huomiota alueen luonnon ja kulttuuriperinnön turvaamiseen.

”Kaavoituksessa huomioidaan alueen luontoarvot ja ohjataan rakentamista kaavamääräyksillä maisemaan sopivaksi”, vakuutti Enontekiön kunnan maankäyttöinsinööri Kai Takkunen. ”Kaavaa laadittaessa selvitetään sen vaikutukset alueen luontoon, maisemaan, virkistysalueisiin ja -reitteihin, yhdyskuntarakenteeseen, liikenteeseen, poronhoitoon ja saamen kieleen ja kulttuuriin. Kaikki selvitykset tulevat olemaan julkisia ja myös alueen asukkaat voivat osallistua kaavan vaikutusten arviointiin.”

Kaavoitettavaa aluetta ei ole tarkoitus rakentaa täyteen, vaan osoittaa sen sisältä sopivat rakennuspaikat, joiden väliin jää myös riittävästi viheralueita. Maastokierroksella kerättiin havaintoja alueen tärkeistä säilytettävistä luontokohteista.

Tonttien koko ja malli sekä se, millaisia toimintaa yritystonteille tulee, ratkaistaan kaavotuksen myöhemmissä vaiheissa.

”Luovutamme maata rakentamiseen pääsääntöisesti vain kaavoitettuna ja haemme mielellämme yrittäjän etukäteen, jotta tontti saadaan hänen tarpeitaan vastaavaksi”, Metsähallituksen kaavoitusinsinööri Tanja Hämäläinen totesi.

”On tärkeää, että kaikki alueelle tulevat toimijat ymmärtävät tulevansa poronhoitoalueelle, ja että porot olivat täällä ensin”, korosti Enontekiön vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira.

Vesihuolto ja liikennejärjestelyt kehittyvät kylän kasvaessa

Molemmissa keskustelutilaisuuksissa nousi esille myös huoli kunnallistekniikan, kuten vesihuollon riittävyydestä asukasmäärän kasvaessa. Enontekiön kunnan teknisen johtajan Kimmo Lämsän mukaan vesilaitoksella on jo suunnitelma siitä, miten sekä puhtaan veden saatavuutta että jäteveden puhdistusta kehitetään.

Uusi kaava-alue vaatii liikennejärjestelyjen kehittämistä. Käytyjen keskustelujen pohjalta Enontekiön kunta aikoo esittää ELY-keskukselle, että Valtatie 21:ltä rakennetaan uusi liittymä asuinalueelle. Aiemmin suunniteltu liittymä Pulmusentien kautta hylättiin asukkaiden toiveiden perusteella.

Tulevan omakotitaloalueen läpi kulkee tällä hetkellä moottorikelkkareitti, jonka uusi linjaus suunnitellaan kaavoituksen yhteydessä. Asukkaat toivoivat, että kelkkareitin suunnittelussa huomioitaisiin toisaalta sujuva pääsy pihoista reiteille ja huoltoasemalle, ja toisaalta meluhaitan välttäminen asutuksen ympärillä.

Tontti- ja palvelutarjonnan vastattava paikallisten tarpeisiin

Omakotitalotonttien koosta esitettiin erilaisia näkemyksiä. Toisaalta asukkaiden toive on, että alueelle saataisiin kohtuuhintaisia pienikokoisia tontteja, toisaalta toivottiin välttämään liian tiivistä rakentamista ja ahtaita pihoja. Yhtenä ratkaisuna esitettiin, että pienempien talojen käytössä olisi yhteisiä tiloja, kuten piha-alueita ja kelkkatalli.

Keskustelua herätti myös se, miten kunta voi varmistaa, etteivät kaavoitettavat omakotitalotontit valu lomamökkikäyttöön.

”Kunnan toimivaltaan kuuluu kaavoitus ja sen kautta rakentamisen ohjaaminen”, vt. kunnanjohtaja Birgitta Eira kommentoi. ”Edellisten tonttikauppojen yhteydessä on herännyt kysymyksiä siitä, kuinka pitkälle kunta voi arvottaa tonttien hakijoita rikkomatta yhdenvertaisuuslakia. Sen jälkeen, kun kaupat on tehty, omaisuuden suoja on hyvin vahva, eikä kunnalla ole toimivaltaa sanoa, mitä omaisuudellaan saa tehdä. Enontekiön kunnalla on kuitenkin poikkeuslupien suhteen erittäin tiukka linja, sillä huolellisella kaavoittamisella voidaan hyvin ohjata alueen rakentumista tarkoitusta vastaavaksi.”

Kilpisjärveläiset esittivät toiveen, että alueelle tuleva yritystoiminta palvelisi matkailijoiden lisäksi paikallisia asukkaita. Yritystonteille ehdotettiin muun muassa poronhoitoon liittyvää toimintaa, pesulaa tai kylpylää sekä sitä, että tontin saamisen ehtona olisi ympärivuotinen toiminta.

”Alueen suunnittelun lähtökohtana on ensisijaisesti kuntalaisten tarpeet”, totesi Metsähallituksen kiinteistökehityksen asiantuntija Timo Karhapää. ”Toivon todella, että alueelle syntyisi palveluita, jotka tukisivat ympärivuotista asumista ja matkailua – ei kuitenkaan massamatkailua, vaan sellaista, joka huomioi paikallisuuden.”

Seuraava kaavaluonnos ja lisää yleisötilaisuuksia tulossa syksyllä

Kaavoituksen seuraava vaihe on kaavaluonnoksen laatiminen. Luonnos laaditaan nyt käytyjen keskustelujen ja taustaselvitysten perusteella. Julkinen kaavaluonnos tulee kaikkien nähtäville ja kommentoitavaksi arviolta elo-syyskuussa 2022. Sen jälkeen laaditaan yksityiskohtaisempi kaavaehdotus, joka tulee jälleen kommentoitavaksi. Kaavan on tarkoitus edetä kunnan päätöksentekoon alkuvuodesta 2023 ja tulla voimaan ensi kevään aikana.

Kaikissa kaavoituksen vaiheissa asukkailla ja muilla osallisilla on mahdollisuus vaikuttaa kaavan suunnitteluun. Tarkoituksena on järjestää lisää yleisötilaisuuksia ja esimerkiksi kerätä palautetta kyselyillä.

”Mitä varhaisemmin kaavaan kertoo mielipiteensä, sen enemmän sen sisältöön voi vaikuttaa”, kannusti maankäyttöinsinööri Kai Takkunen.

Enontekiön kunta ja Metsähallitus tiedottavat kaavaprosessin etenemisestä ja seuraavista osallistumismahdollisuuksista.

 

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat