Arkisto

Kategoriat
18 maaliskuun, 2024

Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa / Skuvlalaččaid divššu ordnen lápmásiidbálvalusain

Tiedote 14.3.2024 Lapin hyvinvointialue 

Koululaisten hoidon järjestäminen vammaispalveluissa 

Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa erityishuoltoa saaville koululaisille. Vanhemmat vastaavat ensisijaisesti lapsen hoidosta myös koulun lomien aikana. Hyvinvointialue järjestää koululaisten loma-ajan hoitoa huoltajien työssäkäynnin ja opiskeluiden mahdollistamiseksi tai erityistapauksessa muusta perustellusta syystä silloin, kun vanhemmat eivät loma-aikojaan sopimalla tai muutoin pysty järjestämään lapsensa hoitoa.  

Loma-ajan hoitoa järjestetään vain välttämättömään tarpeeseen arkipäivinä klo 7.00–16.30 välisenä aikana. Loma- ajan hoitoa järjestetään yksittäiselle lapselle enintään neljä viikkoa kesäajalla, tätä pidemmältä ajalta vanhemmat vastaavat itse hoidon järjestämisestä. Päivätoiminta on pääsääntöisesti kiinni heinäkuussa.  

Päätökset loma-ajan hoidosta tehdään hakemusten perusteella vammaispalveluiden sosiaalipalveluissa. Loma-ajan hoidontarve tulee perustua todelliseen tarpeeseen. Ilmoitus loma – ajan hoidontarpeesta tulee tehdä määräaikaan mennessä, palautusajat ovat hakulomakkeessa. Ilmoittautuminen on sitova, koska ohjaajat palkataan varattujen hoitotarpeiden mukaisesti. Myöhässä saapuneiden hakemuksien palvelutarpeeseen ei välttämättä voida vastata. Jatkossa hakemukset toimitetaan sähköisesti. Hakemus löytyy osoitteesta, https://lapha.fi/vammaisten-sosiaalityo ja -sosiaaliohjaus 

Voitte jättää hakemuksen vammaispalveluihin ryhmäsähköpostiosoitteeseen: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. Otsikkokenttään tulee merkitä koululaisen kotikunta. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa selvitys vanhempien työ- tai opiskeluajoista.  

 Kun lähetätte hyvinvointialueelle sähköpostia, jossa on henkilötietoja, käyttäkää turvasähköpostia; https://secmail.lapha.fi/ -linkin kautta. Viestin lähettäjä antaa oman sähköpostiosoitteensa ja painaa Jatka ja sitten Rekisteröidy, jonka jälkeen hänelle tulee omaan sähköpostiin linkki, jolla turvapostin voi kirjoittaa vastaanottajalle. Turvapostia lähetettäessä voitte pyytää lukukuittauksen. Lomakkeen voi jättää myös paperisena oman palvelualueen sosiaalityöntekijälle. 

Hakemukset käsittelee vammaispalvelun sosiaalityöntekijä. 

Yhteyshenkilöt:  

Itäinen palvelualue johtava sosiaalityöntekijä, Matti Martiskainen, matti.martiskainen@lapha.fi, 040 351 7798

Lounainen palvelualue Pia Koski, pia.koski@lapha.fi, p. 040 704 7736 

Kaakkoinen palvelualue johtava sosiaalityöntekijä Sirpa Rapo, sirpa.rapo@lapha.fi , 046 923 6604 

Pohjoinen palvelualue sosiaalityöntekijä Eve Lääts, eve.laats@lapha.fi, 040 737 3269  

Paperisen lomakkeen palautusosoitteet  

Enontekiön toimipiste/vammaispalvelut  

Ounastie 165 99400 Enontekiö  

 

Dieđáhus 14.3.2024 Lapin hyvinvointialue 

Skuvlalaččaid divššu ordnen lápmásiidbálvalusain 

Buresveadjinguovlu ordne skuvlalaččaid luopmoáiggi divššu skuvlalaččaide, geat ožžot earenoamášfuolahusa. Vánhemiin lea ovddemusat ovddasvástádus máná divššus maiddái skuvlla luomuid áigge. Buresveadjinguovlu ordne skuvlalaččaid luopmoáiggi divššu, vai fuolaheaddjit sáhttet johtit barggus ja studeret dahje earenoamášdáhpáhusas eará ákkastallojuvvon siva dihte dalle, go vánhemat eaba luopmoáiggiid soahpamiin dahje muđui bastte ordnet mánáska divššu.  

Luopmoáiggi dikšu ordnejuvvo dušše vealtameahttumis dárbbu várás árgabeivviid dii. 7.00-16.30 gaskasaš áigái.  Luopmoáiggi dikšu ordnejuvvo ovttaskas mánnái eanemustá njealji vahkkui geaseáigge, dás guhkit áigái vánhemiin alddiset lea ovddasvástádus ordnet divššu. Beaivedoaibma lea dábálaččat gitta suoidnemánus.  

Lápmásiidbálvalusaid sosiálabálvalusat dahket mearrádusaid luopmoáiggi divššu birra ohcamušaid vuođul. Luopmoáiggi dikšodárbu galgá vuođđuduvvat duođalaš dárbui. Luopmoáiggi dikšodárbbu almmuhusa galgá dahkat mearreáiggi siste, máhcahanáiggit lea ohcanskovis. Almmuheapmi lea čadni, daningo bagadallit bálkáhuvvojit várrejuvvon dikšodárbbuid mielde. Maŋŋonan ohcamušaid bálvalandárbu ii vealttakeahttá leat ollašuhttimis. Boahttevuođas ohcamušat doaimmahuvvojit elektrovnnalaččat. Ohcamuš gávdno čujuhusas https://lapha.fi/vammaisten-sosiaalityo ja -sosiaaliohjaus 

Sáhtát guođđit ohcamuša lápmásiidbálvalusaid joavkopoastačujuhussii: vammaispalvelut.koululaiset@lapha.fi. E-poastta bajilčállagis galgá namuhit skuvlalačča ruovttugieldda. Ohcamuššii galgá mielddusin doaimmahit čielggadeami vánhemiid bargo- dahje studerenáiggiid birra.  

Go sáddet buresveadjinguvlui e-poastta, mas leat persovdnadieđut, geavat dorvoe-poastta; https://secmail.lapha.fi -liŋkka bokte. E-poastta sáddejeaddji addá iežas e-poastačujuhusa ja deaddá Jatka (Joatkke) ja dasto Rekisteröidy (Čálit sisa), man maŋŋel sutnje boahtá iežas e-postii liŋka, mainna dorvopoastta sáhttá čállit vuostáváldái. Dorvopoastta sáddedettiin sáhtát válljet, ahte dutnje boahtá diehtu, go vuostáváldi lea lohkan e-poastta (suomagillii lukukuittaus). Maiddái báberskovi sáhttá deavdit ja guođđit iežas bálvalanguovllu sosiálabargái.  

Ohcamušaid gieđahallá lápmásiidbálvalusaid sosiálabargi. 

Oktavuođaolbmot:  

Nuorta bálvalanguovlu jođiheaddji sosiálabargi, Matti Martiskainen, matti.martiskainen@lapha.fi, 

tel. 040 351 7798 

Lulleoarjji bálvalanguovlu Pia Koski,pia.koski@lapha.fi, tel. 040 704 7736 

Lullenuorta bálvalanguovlu jođiheaddji sosiálabargi Sirpa Rapo, sirpa.rapo@lapha.fi , 046 923 6604 

Davvi bálvalanguovlu sosiálabargi Eve Lääts, eve.laats@lapha.fi,  040 737 3269  

Báberskovi máhcahančujuhusat  

Eanodaga doaibmabáiki/lápmásiidbálvalusat  

Ovnnesgeaidnu 165 99400 Eanodat  

 


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat