Arkisto

Kategoriat
19 helmikuun, 2024

Kunnanhallitus kokoontui 13.2.

Petri Härkönen on irtisanoutunut kunnanjohtajan virasta 10.2.2024. Kunnanhallitus päätti käsitellä asian kunnanhallituksen puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että kunnanjohtajan virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana ja siinä käytetään 6 kuukauden koeaikaa.

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että kunnanjohtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kunnallishallinnon ja -talouden tuntemus sekä käytännön kokemus johtamisesta. Lisäksi virantäytössä arvostetaan perehtyneisyyttä elinvoima-asioihin, yhteistyökykyä sekä hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä viran kelpoisuusehtoihin lisätään, että arvostetaan edunvalvontaosaamista ja yhteistyöverkostoa. Erinomaisen suomen kielen lisäksi englannin kielen taito tulee olla riittävällä tasolla. Saamen kielen taito katsotaan hakijalle erityiseksi ansioksi.

Kilpisjärven Saanajoen asemakaava on etenemässä ehdotusvaiheeseen. Asemakaavan tavoitteena on osoittaa Kilpisjärvelle uusia rakennuspaikkoja vakituisen asumisen ja matkailun tarkoituksiin tuoden helpotusta Kilpisjärven tonttipulaan ja tukea alueen matkailun kehittämisedellytyksiin. Kunnanhallitus päätti asettaa asemakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville ja että siitä pyydetään asianmukaiset lausunnot.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2023 vuosien 2024-2026 talousarvion ja -suunnitelman. Kunnanhallitus päätti antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeen noudatettavaksi lautakunnille, toimialajohtajille ja -vastaaville, muille vastuuviranhaltijoille, kirjanpitoon sekä kunnan tytäryhtiöille sekä päätti vahvistaa kunnanvaltuustossa hyväksytyn raamin mukaisen vuoden 2024 käyttösuunnitelman ja investointisuunnitelman vastuuviranhaltijoineen kunnanhallituksen toimialalle.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Enontekiön kunnanhallitukselta lausuntoa valitukseen koskien Enontekiön kunnanvaltuuston päätöstä Enontekiön Sähkön kauppaan liittyen. Enontekiön kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää selityksen antamisesta kunnanvaltuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava.

Kunnanhallitus päätti antaa Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle pöytäkirjan liitteenä olevan lausunnon.

Elinvoimalautakunta keskusteli 14.11. 2023 kokouksessaan yritys- ja kehittämisasiantuntija tehtävänkuvasta, hakuilmoituksesta sekä kelpoisuusvaatimuksista ja esitti kunnanhallitukselle nimikkeen muuttamisesta kehitysjohtajaksi sekä tehtävänkuvauksen muuttamista selkeämmäksi.

Kunnanhallitus esitti kantanaan, että elinvoimalautakunta täyttää tehtävän elinvoimakehittäjän toimena ja määrittelee tähän liittyvän tehtäväkuvan, sekä laittaa toimen haettavaksi. Yritys- ja kehittämisasiantuntijan virkaa ei täytetä, eikä näin ollen nimikettä muuteta kehitysjohtajaksi.

Pöytäkirja kokonaisuudessaan https://enontekio.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Kunnanhallitus/Kokous_1322024


Ohjekeskuksen kategoriat:

Kategoriat